Ṭanja: Ddḥas mseqqem x lmunet n kuruna!

Le Rifain

Dewlen-dd yewdan ɣer wemrubbuẓ x twura n lebnuk di Ṭanja. Awarn i umi yeḍleq Lmuɣrib i lmunet wiss tlata i dd-yessufuɣ zeg usenḍuq n uɛawen n kuruna.

Lexber i dd-neksi zi Anwalpress yeqqar belli ttuɣa dinni filat anict n min tent-iqedden, iwdan ggin iqeṭṭusen zzat i twura n lebnuk. ttrajan a ten-dd-taweḍ nnubet ḥuma ad ksin ayenni n lbaraka i yudrusen s waṭṭas.

Tala i zi dd-nugem lexber-a, teqqar belli dinni aṭṭas n yewdan ɛad ttcetkan, minzi ɛad wer ten-dd-tiwiḍ lmunet wiss tlata.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...