X imuntifen d jjdid, ṭṭfen ɛawed ajurnalist Ɛumar Raḍi!

Zegga i t-ṭṭfen rxun‑as-dd, urid d ijen twarat, iɛawed lmexzen yeṭṭef Ajurnalist Ɛumar Raḍi. Twalat‑a ttahment s ca nneɣni, rnin‑dd ɣer‑s ula d « ttaɛedu x yijjen tḥenjirt ». Ɛumar maca yenna belli lankit-nni i das-ggin marra, x min tenna Amnesty belli Lmeɣrib ittadef di ddḥur n ijurnalisten.

Lmexzen yekkes deg wawal-nnes, ad yeḍfer asaḥafi d umeɣnas Ɛumar Raḍi deg yijjen ḍḍusi iseḥḥ, day-s « cckimet i ca n tmurt n midden ». « akarfeṣ x yijjen tḥenjirt », « ad yarwina tamurt » , ɛla ḥsab mamek tenna nniyaba deg wass n larbeɛ 29 zi yulyuz.

Aṭṭas n lankitat i kid‑s yettwaggen deg uneggar n yunyu, zi ssenni, nnan belli aqa cekken day-s « yeṭṭef tinɛacin zi berra maḥend ad yarwina Lmeɣrib, rni x manaya, ttuɣa ittemsawaḍ aked ca n yexbarjiyen n ca n tmura n midden, ḥima ad iḍerr tadiplumasit tameɣrabit »

Raḍi (33 n isegg°usa), mesḥen ɣer‑s ɛawed muntif n weɛmud d ukarfeṣ x yijjen tḥenjirt » ɛla ḥsab ijjen ucetki teggi‑t zag‑s ijjen tḥenjirt.
Lankit aked Raḍi yebda ɣir yeffeɣ‑dd yijjen urappur (Raport) n Amnesty, yettaham Lmeɣrib belli iqarn tameẓẓuɣt ɣer wetriffu n Ɛumar.


Ɛumar yeqqim yerɛeb di min day-s slesqen qaɛ. Yenna: « ɛemmers ma ssiɣeɣ afus i midden x tmurt-inu, ɛemmers a tt-eggeɣ! »
Ɛumar, ḥekmen x-as di Mars s rebɛa n iyuren n leḥbes bla ma a t-yesseɛdu, zegga yura ijjen tzemmemt di twitter.

DW

3 Ikumunṭiren

Ikumunṭiren

Amaynu

Yeqqen ɣer-s