Ḥullic ḥerten x-as!

Suliman Ḥullic

Le Rifain

Yeɛdu ḍḍusi n Suliman Ḥullic ass n larbeɛ 22 zi yulyuz 2020 x taddart n ccreɛ di Fas. S uya, yumer lqaḍi ikellfen s iɣezzuten n tenɛacin di taddart-a n ccreɛ, bac ad yettwaṭṭef Suliman Ḥullic i yellan zeg ukabar n PAM, d yinni i ttuɣa x-as ittnuben, Faris Ɛellal i yellan zeg ukabar n PJD d Ḥusayen Uḥli i yellan ula d netta zeg ukabar n PAM.

Taddart n ccreɛ di Wejda, ttuɣa teḥkem deg uyur n nuwanbir i yeɛdun bac Ḥullic, a t-ḥazen, wer ittɣimi ca d amɣiwan n Nnaḍur.

Ḥullic d yinni i kid-s ad qqimen di lḥebs n Burkayez di Fas, al ass n 19 zi ɣuct, i ɣa tili tɣimit tamezwarut n uḥeqqeq d lankiṭ.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...