Ḥmed Zzefzafi: Tarwa-nneɣ ttmettan s lḥess di leḥbusat

Le Rifain

Yenna Ḥmed Zzefzafi, baba-s n Naser Zzefzafi deg yijjen live, belli inekraf isertanen n Arif tettekk x-asen di leḥbusat, Kksen x macca lexxu kter zi 18 n wussan zeggami. Zeg-sen Naser d Nabil Aḥemjiq di lḥebs n Ras Lma di Fas, Lḥaki d Aḍehcur, 13 n wussan n tikkest x macca di lḥebs n Gersif, Aked uɣezdis n Bilal Ahebbaḍ d Ahennuc di lḥebs n Selwan. Dinni ɛawed Samir Iɣid, yudef ula d netta di tikkest x macca 8 n wussan zeggami.

Yenna Ḥmed Zzefzafi belli inekraf-a i yudfen di tikkest x macca, d ijjen lɛar x ddewla bac ad isiɣi manaya.

Yerni yenna: Tarwa-nneɣ kksen-asen tilelli-nsen, lexxu xsen a dasen-kksen tudert-nsen.

Deg yijjen tebrat i yinni i dd-ihekk°an x Ɛizi Ḥmed, yenna-sen: Mmi aqqa-t di lḥebs wtin-t s 20 n isegg°usa, yekkes x macca 18 n wussan zeggami, kenniw teqqarem-ayi sqar! Necc qqareɣ-awem: xmi ɣa ttwaṭṭfen tarwa-nwem, a ten-wten s 20 n isegg°usa, lexdenni sqarem.

Zzefzafi, yenna belli tarwa-nsen wer ggin walu, marra imeɣrabiyen ssnen belli ttwaḍelmen. yenna belli merra inekraf ittxessa-ten a ten-smunen di Selwan bac ad ilin udsen ɣer twacunin-nsen.

Yenna Ḥmed Zzefzafi belli Amina Buɛeyyac ittxessa-tt ad tegg lxedmet-nnes, niɣ tessen illa ad tini aqa ina wer llin ca d inekraf isertanen?

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...