Ḥmed Lmusawi: Utsidal i irebḥen deg Uliman di lbuks

Ḥmed Lmusawi

Deg wass n ssebt i yeɛdan, iɣḍel Lmusawi Ḥmed (ig illan d mmis n wezlawi Arifi Lḥasan Lmusawi) Aliman Sergej Wotschel min ked imseksi s ijjen ticti n KO.

Ḥmed Lmusawi (bu 30 issgusa, ig irebḥen 33 n twalatin), yirebḥ-as i Wotchel di Duselduref deg uzyen tiss tnayen deg umsagar-nnsen.
Lmusawi ig izeddɣen di Lyon ig irebḥen luxa wis 09 n twalatin ittemseḍfaren, inna i tesɣunt n l’équipe Tafransist: « Lxedmet i tteggeɣ tebda tettic lɣillet-nnes, tuɣa-ayi mliḥ, sḥusseɣ aked ixef-inu ila aqqa-ayi deg uswir, xedmeɣ x tiyyita uca rebḥeɣ deɣya« 

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Aɣewweɣ n Arrif ; tiggezt tecreḍ arrimet d twengimt

Deg usegg°as n 2016, aɣewweɣ n Arrif issenhezz leḥkam di Lmuɣrib. Yedwel Naser Zefzafi d zamul n tutriwin-a tinamunin d tsertanin. Yemsawal, baba-s i...

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...