Ḥassan Butesɣunt issɣata ɣer Irifiyen

Ḥassan Butesɣunt, ij n uḥudri d Arifi, ibedd‑as uxenẓir jer‑as‑dd d tmexsa‑nnes i tudert d lefraḥet.

Ḥassan deg‑s lehlak aɛeffan, Lehlac‑nnes ittetter aṭṭas n ttmenyat maḥend ad iggenfa. S uya ig ittetter ijjen twiza merra Irifiyen ad kid-s ggen fus n twiza.

https://www.facebook.com/100003565020320/posts/3790079177787546/?d=n

Wa d nnumru n Ḥassan i wi yexsen a kid‑s yemsawaḍ: +21266206069300 
Amek wenni yexsen ad yeswiza direkt danita: https://tikkie.me/pay/df0ef2l85f5vh1vn5qel

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...