Σali Aɛerras: d Arifi isseɛda 12 issgusa n leḥbes

Farida utcma-s n Σali Aεerras

Iwweḍ Σali Aεerras ɣer lwacun-nnes di Biljik, zegga isseɛda tenɛac issegusa n leḥbes di Lmuɣrib s ttuhmet n usujed i ca n lexdayem n ttaɛeddu ig inekker netta. Tefsar-dd Farida Aɛerras ijjen ubidyu d ameẓẓyan ssemɣaran zi mmitsen i x-asen iɣaben 12 issgusa. Di ficta-nni ggin tuɣa ttiraren dag-s gitara.
Aεerras ittwaṭṭef di Mritc zeg Isppunya, wcin-t i Lmuɣrib, awarni i umestfaq n Biljik, tamurt mani ig izeddeɣ. Lmuɣrib itter-it zeg ispunya minzi Lmexzen iqqar ila netta ɣer-s ca n tɣuni aked ca n teyrawt d tameslemt tettegg ttaεeddu.
Aṭṭas n imeɣnas n tseqqar n yiwdan, qqaren ila Biljik wer teggi walu maḥend ad tessedwel anamur-nnes. Qqaren ila la d nettat tesmeḥ dag-s di leḥbes n Lmuɣrib. Zeg ijjen uɣezdis nniḍen, yenna-dd ijjen uneqqis n tmura imunen (ONU) belli Aεerras « yenɛem adu uweddeb », mamec ttren zi Lmuɣrib ad as-isnufsel maca walu.
Aɛerras tuɣa izzar-as yegga ijjen tikkest x macca maḥend ad yessen mani iwweḍ ucetki-nnes alaḥsab aweddeb i das-ggin, isseɛda ca n cehrayen x tikkest n macca.
Deg ubidyu, i dd-tefser utcma-s Farida, ittban-d Aɛerras icca buḥbel-nnes maca waxxa amenni ittgerniz, iḍeḥḥek.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...