Ɛumar Rraḍi d Suliman Rrisuni Udfen deg wemseksi n wadan yexwan!

Suliman Rrisuni d Ɛumar Rraḍi

Reẓmen isuḥufiyen Suliman Rrisuni d Ɛumar Rraḍi ij n wemseksi s tikkest x macca. Amseksi-ya yebda-t-idd Rrisuni xemsa n wussan zeggami, d abeddi deg wudem n weḍlam i das-yettwaggen awarn i umi t-ssidfen ɣer buɣemɣam ɛlayen ɛam zeggami, bla ma a x-as ḥekmen.

Ɛlaḥsab min dd-yusin zi Xulud Muxtari i yellan d tamɣart n Rrisuni; aqa asurif-a n tikkest x macca yudef deg-s nnit weḥd-s, waxxa nuḥel deg-s bac ad yesbedd manaya, yugi, minzi yuza ɣer-s weḍlam i das-yettwaggen.

Yerni Rrisuni yudef deg yij n wemseksi s tikkest x tsessi n waman, ɛlaḥsab min dd-yusin x yiles n tyemmunt n ibuɣawen-nnes netta d Ɛumar Rraḍi.

Asurif-a n tikkest x tsessi yus-dd zegga i udfen x texxamt n Rrisuni di lḥebs, fettcen-as leḥwayej-nnes, ksin-ten. Minzi deg wemkan ma ad tegg lidara n lḥebs tizemmar ḥuma ad tesbedd Suliman Rrisuni x tikkest x macca, terni tettfettac-as tassut-nnes, minzi ittɣil-as yeffer dinni macca! manaya yufa-t Rrisuni d aɣḍal zeg-s, uca yerni yessili akid-sen s tikkest x tsessi n waman.

Rrisuni, ɛlaḥsab min dd-yekkin zi Ɛumar Rraḍi, yeqqim di texxamt-nnes wer dd-itteffeɣ, wer yelli di ca. Wer iẓarr ula d ibuɣawen-nnes, wer yessiwil aked twacunt-nnes.

Ɛumar Rraḍi ula d netta, ttuɣa wer t-jjin ad ikemmel awal deg wetliffu, amen ɛad yallah yebda deg wawal x Rrisuni, nnan-as belli netta wer ɣer-s bu lḥeqq ad yessiwel x inekraf nniḍen. D manaya i t-yejjin ad yadef ula d netta deg yij n wemseksi s tikkest x macca.

Rraḍi d Rrisuni, ttwalan belli aḥebbes-nsen ɛlayen ɛam zeggami bla ma a x-asen ḥekmen, deg-s ij n ttaɛeddu yemɣar, amen yella d ij n uɛeddeb n tnefsect, kter ɛad umi wer ten-ttejjin ad msagaren jer-asen di lḥebs.

Ɛla ḥsab min dd-yusin x tyemmunt n ibuɣawen; aqa Rrisuni, bac ad yejj zi tikkest x tsessi n waman, ad isiɣi di tikkest x macca, ittetter manaya:

  • a das-dd-rren leḥwayej-nnes i das-ksin.
  • a t-ttejjan ad ittemsawaḍ aked Ɛumar Rraḍi.
  • a das-rnin deg wakud n wawal deg wetliffu, a ten-ttejjan ad ssiwelen di tlelli-nsen aked twacunin-nsen.
  • a dasen reẓẓmen tiwura n texxamin-nsen s uzil, am nitni am ineḥbas nniḍen, a ten-ttejjan ad msawaḍen jer-asen s wass.
Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...