Ɛebdeslam Waddu yexs ad iɛawen ijjen twacunt d tpubrit tesɣat ɣer lmuḥsinin ḥuma ad tdawa tarwa-nnes.

Tateswirt: E. DELPIERRE / 20 MINUTES

LeRifain

Di leḥsab-nnes di facebook, yessijj-dd Ɛebdeslam Waddu ass n ttlata 25 ɣuct, s yijjen ubidyu, zegga i yeẓra min ittekken x yijjen twacunt di ddcar n Uzeqqur di Alnif. Tawacunt-a i ɣer llan tnayen n imehlak, ijjen qqaren-as Ḥemmu, yeɛdu ɛecrin n isegg°usa i ɣer-s, iqarrem. wenniḍen qqaren-as Ihab, ɣer-s rebɛa n isegg°usa, ɣer-s amxumbel deg-uzellif, ittweṭṭa, ittesxif. ɣer-s amxumbel ɛawed deg uḍar afusi, zeggami i deg-s tudef yijjen tsegneft, aqqa-tt ɛad deg-s.

Yemma-s n imehlak-a i yesɣaten ɣer lmuḥsinin deg yijjen ubidyu yettwafsar deg uraq n ddcer n Uzeqqur di facebook, tenna belli tesseɛdu Ihab di Alnif d Tinɣir d Rracidya, sqaden-tt ɣer Fas bac a das-tesseɛdu x uzellif, a das-tegg tracca n uzellif. Tenna: neccin d ipubriten, wer ɣer-neɣ ca, nettetter zi lmuḥsinin a daneɣ ɛawnen. Texs minzi ɣa tazzel x Ihab bac a t-tdawa, d minzi ɣa tseɣ lkursi i Ḥemmu i iqerrmen.

Waddu i yellan d amirar n čamma n uḍar n terfiqt n Lmeɣrib di min yeɛdun, yeẓra asɣati-ya i tegga twacunt-a, uca yegga-dd ijjen ubidyu ula d netta ittetter deg-s bac ad yessen mliḥ min ten-yuɣin, yexs ɛawed ca n nnumru n wetliffu i zi kid-sen ɣa yemsawaḍ.

Waddu i yessiwlen s tmaziɣt, yenna: xseɣ ad ɛawneɣ tawacunt-a, minzi ittett-aneɣ wul-nneɣ xmi i nẓerr iḥenjiren-nneɣ ittaɣ-iten ca, wer ttifen wi ten-ɣa idawan.

https://www.facebook.com/Abdesouaddou/videos/658997594968511/

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...