Ɛebdelḥeqq Lfeḥsi yudef di tikkest x macca di leḥbes n Serwan

Lerifain.fr

Yura-d uma-s n Ɛebdelḥeqq Lfeḥsi x Facebook, belli ilaɣa-as-d unekraf n Arrif di leḥbes n Selwan. Iɛelm-as ula yudef di tikkest x Macca. Yerni yenna-as-d ila wer t-isbeddi ar ɣa yemmet niɣ ad yennfsel ad ɣer-s tili tilelli-nnes. Alaḥsab mayen d-inna lebda uma-s n Ɛebdelḥeqq ila netta tteggen-as imxumbal di leḥbes, ttɛeddan x-as. Ittedder di lḥugra.

Ilaq ad nessken ila Lfeḥsi netta ittwaḥkam x-as s ɛecra n iseggusa n leḥbes. Mamec netta yettwaḥsab d ijjen ig illan d ccihed x tmenɣiwt n Ɛimad Lɛettabi, di tekli n 20 Yulyuz 2017.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Dzayer – ddewla teḥkem s ɛecra n iseggusa teqqen x ukarikaturist Aqbayli Ɛinuc

Tasenbḍayt n Bgayet teḥkem-dd s ijjen leḥkam maḥend ad tḥebbes akarikaturist Aqbayli Γilas Ɛinuc. Tewca-as ttuhmet n « useɣḍel zeg uselway n tegduda d ubersigg°ed ». Ijjen...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...