Tussna

Rrubu n « Perseverance» i yeḍfaren i Nasa yehwa x Mares

Nasa zi merra manaya, txes ad taweḍ ad d-terr x ijjen useqsi : Ma din tili can tudert ca n wass…

19 février 2021

Min ijjin tyaẓiḍt war teṭṭiw ?

Yura‑t : Anir Maziɣ Iwdan n zik nnan : d leɛgez i yejjin tyaẓiḍt war teṭṭiw. Maca ɛemmars ma narzu…

18 février 2021

Lalla Buya, manis i dd-tekka ?

Mimunt n Selwan Yettwassen ɣer waṭṭas imussnawen, xmi ittexsen ad bḍan jer yilsawen imaziɣen (les isoglosses) ; kessin-dd iles n…

17 février 2021

Awal deg yiḍes.. Manis i d-ittas? d ugenfi-nnes

Tala: DW Awal deg yiḍes urid d lehlak ittili ɣer ca n yiwdan i wer itteṭṭsen bu mliḥ. Hi xenni…

5 février 2021

Ma safi yeggur ad afen asafar i uxenzir ?

Amsaraw n tsulal n uxenzir Ijj n tseḍma n imerzuten d tamaḍlant, di tesdawit n Kaiserslautern Talimant i di xeddmen…

3 février 2021

Mamec igga Darwin ifekker deg « iẓuran n tudert » qbel i Imussnawen nniḍen s ijjen lqern ?

Yura Ubyuluji ittwassnen Charles Darwin ca n tira issek-itent i ijjen umeddukel-nnes x uxarres-nnes mamec i tebda tudert x tmurt.…

1 février 2021

Merra min tzemmred ad tessned x Uhulukust

Titrit n Dawud i ttuɣa tteggen x warruḍ n wudayen. Tala: Getty Images Tacemmuḍt n Uhulukust tettɛeqqab ɣer umenɣi amaḍlan…

28 janvier 2021

Min ɣa ggeɣ mala ssneɣ ila iggur ad mteɣ ? « Soul » irezzu x temrarut

Afilm n "Soul" Manis d-ittas buḥbel, mamec ittili, d mani ig iggur ? Ma d ameɣlal (zeɛma buḥbel ittɣima i lebda)…

20 janvier 2021

Taḥjijjat i yeggin taḥeryaḍt: Taṭiyurit n arrwina.

Am ca n wexmar n qundɛa i yeqqnent timeslayin n dduniyt‑a ca ɣer ca. Niɣ mcubcent kter ? Zemmrent tmeslayin…

5 janvier 2021

Ixef n useggʷas, ammu i das-tteggen legnus

Ass n 31 Dujenber: ttmunant twacunin, tiraren cwirti, sduqquẓen bunaḍur, sqarquben lkisan n sarbisa niɣ d campanya. Maca dduniyt wer…

31 décembre 2020

Aselmed ntmaziɣt d kuruna, min inejmen i yiṭan ikemmel x-as bujeyyar !

Le Rifain A negg axmi neqqen tiṭṭawin x merra min dd-iqewwren d imɛunnaj i wenni i umi qqaren aselmed n…

29 décembre 2020

Lqehwa, cḥal wer yeddarin? cḥal yeddarran?

Lqehwa s lqanun teṣbaḥ i ddat nneɣ, manaya nesnit zi melmi. Maca min ixes ad yini "s lqanun"? Ijjen trezzut…

20 décembre 2020

D manaya da‑wem ɣa iweqɛen mala teksem x weksum!

"Lla ɛafak, nec d abigitarya", " wenni itett arrbiɛ waha", Aṭṭas n yewdan i itteksen x weksum (azeggʷaɣ, d ucemlal).…

4 décembre 2020

D manaya ig inna Hiruḍut x Imaziɣen imezwura

Hiruḍut (484 Z.Ɛ- 425 Z.Ɛ) Imaziɣen qqaren x ixef-nnsen belli d « irgazen ilelliyen ». Bedden zzat i wudem n…

4 décembre 2020

Layzer: Aqesses n tfawt yeḥkem dduniyt.

Aqqa-t di 60 n iseggusa, 16 Mayyu 1960, tettwag tfawt n llayzer tamzwarut. Yercem beddu n ijjen wakud d amaynu,…

30 novembre 2020

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar