Tussna

Mayemmi ca n yirgazen d Ihindawiyen rezzun ad mquddan aked temɣarin?

Drus xmi ttemsaḍafeɣ deg usafar-inu di tmurt n Lhind, ula kṭer deg ibilajen d ledcur imeẓẓyanen deg yẓelmeḍ, ca n…

6 avril 2021

Akucen Imaziɣen: Tanit d Amun d amedya

Tura-t: Fatiḥa Ɛissawi Tanit Mala nerzu deg umezruy x tussna d tediyanit n Imaziɣen, nettaf mkul Maziɣ minzi tuɣa ittamen,…

2 avril 2021

Xmi ttrun lewḥuc!

Twalat ɣer twalat, nttesla x imuddar ttrun xmi yettmetta ca n yijj zeg uklasi‑nsen. D tidet? Ttacan lewḥuc s uxiyyeq?…

1 avril 2021

Tussna tefsus x umezruy amaziɣ (Igelliden Imaziɣen)

Yura‑t: Anir Maziɣ Deg umegrad-a, nixḍar ad nessiɣ tfawt x igelliden imaziɣen zeg umezruy aqdim, minzi aṭṭas zzag-neɣ wer x-asen…

30 mars 2021

Nuwruz, lɛid ameccarcu jar waṭṭas n wagduden

Imelyunen n midden deg umaḍal i ɣa yeggen ficta ɛlaḥsab lɛid n Nuwruz. Niɣ amek yettwassen s "ixef useggas Afarisi…

19 mars 2021

Zeg ibawen ɣer yitran (Tamiṭulujit Tamaziɣt)

Yura‑t : Anir Maziɣ Ibawen d yitran Di Sus, taqbilt n Iḥaḥan tettren zeg iḥenjiren imeẓẓyanen ataf ad ẓarn ma…

16 mars 2021

Tanfust uḥuli d yifis

Ij n wass, msagaren yifis d uḥuli. Yenna-s yifis : « ɛemmi aḥuli, texsed ad teqqimed teddred, wer cekk-ttetteɣ ?…

16 mars 2021

Arbiɛ n lkif : Minumi ineffeɛ bla akeyyef ?

Anir Maziɣ: Ittwaḥsab arbiɛ n lkif (Cannabis) zi taẓẓut taqdimt deg umaḍal, Icinwiyen wcin-as ijjen waddur yemɣer ujar zi ɛecralaf…

11 mars 2021

Neolithic…akuḍ i di nqelben yegduden x temɣart !

Tura-t: Tifraz gharmao "Tamɣart tella ḥuma ad tili di taddart, tella ḥuma ad tessgem, ad teḥda lwacun-nnes, tamɣart ixessa ad…

8 mars 2021

Tarifit d yemxumbal n tgumi-ines

Tura-t: Miluda Lḥenkari Adaf (introduction) Inna Miquel León Portilla deg usefru-ines s Nahuatl:Melmi ij n tutlayt tettmettaAṭṭas ttwaḥsaben mmutenYin neḍḍen…

3 mars 2021

Setta n tmeslayin wer tent-tessined x Albert Einstein

Yura‑t: Anir Maziɣ © picture alliance / dpa Albirt Aynctayen (s tlimant : Albert Einstein) d amussnaw d ameqqran n…

1 mars 2021

Sḥab jimat ggin ameknaw iɣerḍayen.. Ammu i tenna ict tɣuri.

Tiweḍ ict tɣuri amenεad i tettwagg, belli inni ittexsen ad d-awyen aṭṭas n jimat (llaykat). Tabridt n uxarres-nnsen tegga ameknaw…

27 février 2021

Tenɣit tmatimatikt : Arxamides d tḥajit n lmut nnes.

Yura‑t: Anir Maziɣ Tala: wikimedia Arxamides (niɣ Arcamides) , netta d ijjen umussnaw n ugama (nature), n tmatimatikt, n ufizik,…

24 février 2021

Ha min tzemmrem ad tessnem x rrubu n  » Perseverance » i yellan di Mares

Hekku n « Perseverance rover » Ijjen hekku yessbeḥ Deg wussan i yeɛdan, tehwa tqutcit n « Perseverance rover »…

22 février 2021

Mamek izemmer usiwel s tutlayt nneḍni ad issenfel anemɣur-nnek?

tala: euroinnova Yura-t: Anir Maziɣ Qqaren imrezuten aqa iwdan-nni i yessawalen aṭṭas n tutlayin, ɣer-sen iswingmen d inemɣuren msebḍan, qqnen…

21 février 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar