Tudert tazegzawt

Taẓẓut n 111 n tsejjura deg ijjen ddcar di Lhind.. Ammu issemɣaran s twetmin.

Zic, deg wamun Ahindawi lebda tiwetmin aqqa-yent deg ijj uklasi adu iwetman. Maca Aba aqqa-t x yixef n ijjen unhezzi…

18 mars 2021

Abeddel n uklima: Amaḍal ittemsazzal ɣer uhidrujin

Farfita (Getty Images) Briṭaniya deg useggas i yeɛdan tiweḍ ɣer ijjen nnumru d ameqqran di min yeqqnen ɣer ufares (production)…

17 février 2021

Asaray anamur n Lḥusima.. Amsagar n ucal d waman ixeṭṭfen tiṭṭawin

tmuɣli x usaray Ijjen waẓli ittudum-d, ittic-as i unerzaf ijjen tmuɣli tecna jar tisekla n umerẓi niɣ n tayda. Aked…

2 février 2021

Mamec igga Darwin ifekker deg « iẓuran n tudert » qbel i Imussnawen nniḍen s ijjen lqern ?

Yura Ubyuluji ittwassnen Charles Darwin ca n tira issek-itent i ijjen umeddukel-nnes x uxarres-nnes mamec i tebda tudert x tmurt.…

1 février 2021

Nufember n 2020.. D char i yeḥman deg umaḍal qaɛ.

Tala: DW Char n Numfember i yeɛdan izemmem ijjen nnumru yuɛla di lḥal n ujenna. Yiwweḍ leḥmu n nufember ɣer…

8 décembre 2020

D manaya da‑wem ɣa iweqɛen mala teksem x weksum!

"Lla ɛafak, nec d abigitarya", " wenni itett arrbiɛ waha", Aṭṭas n yewdan i itteksen x weksum (azeggʷaɣ, d ucemlal).…

4 décembre 2020

Tacmant, Tikumam, Tikmamin, amxumbel n ddunect!

Tikmamin n ijjen wass, iwantiten, tiziyyatin n warqun, i daneɣ iḥeṭṭan zi COVID-19. Azgen ameqran nsent tyura‑yasent deg ibriden, iɣeẓran,…

19 novembre 2020

Zoo: Awarni zzaj d Griyya, Lmunker di tudert!

Ggin-ten i lefrajet: Zoo (lḥadiqa n lḥayawan) d Parkit n lewḥuc zeg imukan itteɛjiben i yewdan a dag‑sen sseɛdan lweqt…

7 novembre 2020

D tidet Ssekʷar d aɛeffan?

Sekkʷar d mizid ‑ ar da nemsefham. Maca cḥal i yxess anec n sekkʷar deg ass? cḥal yeddarra taddut nneɣ?…

1 novembre 2020

Setta n yeklusay n macca !!

Melmi tettemsawaled akd ca n ḥedd x macca, tettesrid “nec tetteɣ arrbiɛ waha”. Maci ar ḥima yegga arrijim. Izemmer ad…

22 septembre 2020

Ijjen playa d jjdid tban-d deg Ibeqquyen

zi Facebook n Imad El Omrani Ggin-d iwdan itterra taynit i tnaturt di Arrif, ca n ttṣṣawar d jjdid n…

19 septembre 2020

« Arrayes n lebḥar » d ajellid n Ibeqquyen.

"Arrayes n lebhar igemmer aslem" Ajḍiḍ umi qqaren ibeqquren « Arrayes n lebḥar » ɣer-s isem amassan-nnes «Pandion haliaetus ». Zeg ijḍaḍ i…

11 septembre 2020

Tayemra s lmaynat (ddinamit).. Xmi iyemmaren neqqen lebḥer n Arrif

tala: Abalhernews Tayemra s ddinamit niɣ s lmaynat, amek i das-neqqar di Arrif. D ijjen marka n tyemra ittagi x-as…

4 septembre 2020

Martcika tetter zeg yiwdan ad ḥḍan tazdugi n Buqana

Tala: Nadorcity Zegga ttyarita, tegga tasnurayt n Martcika, ijjen tfust n twiza maḥend ad ssizdgen aftas n Buqana deg Ayt…

17 août 2020

Furisti iṭṭef ca n iwejdawiyen yemmaren ajḍiḍ n menqeb-sennan bla lqanun

Awarn i waṭṭas n trezzut, ṭṭfen iryazen n furisti rebɛa n iwjdawiyen d awmaten . Usin-dd ɣer teyrawt n Imeṭalsen…

15 août 2020

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar