Timuɣriwin

Min nzemmer a nessen x baquna n Kuruna?

Tala: Dw Midden deg umaḍal amen kemlen ulawen-nnsen reẓmen ɣer baquna n Kuruna ɣa isalan krisis-a i yegga lehlak-a. Tuɣa…

20 novembre 2020

Tidet n « tidet » di Tmaziɣt: Abeqqec d amezwaru x iẓuran

Lerifain.fr Ma nzemmer a nefhem i Tmaziɣt n Arrif  bla Timaziɣin nniḍen? Aya ɛemmers ad yili, Tmaziɣt n Arrif teqqen…

17 novembre 2020

Arruḍ… Wi t-idd-isaqaren? Melmi? Mayemmi?

Llan waṭṭas n iseqsan deg-sen aṭṭas n tiɣit, srusan-ten-dd iḥenjiren imeẓẓyanen xmi ttkumasan ttekksen taggut x tiṭṭawin-nsen ḥuma ad ssnen…

15 novembre 2020

Manaya i ɣa tessned x umseksi jar Lmuɣrib d Pulisaryu

Ageddim-nni zzat i tmura tirewsanin. Tala: Dw AFP Reuters (DW) Aṭṭas n imuḍaf (observateurs), ttrajan ad yemsar ijjen umseksi d…

14 novembre 2020

Mayemmi kul ijjen zzag-neɣ d mamec i zi ittaca s lweqt ?

Tala: Dw « Ita xzar mamec yeɛdu lweqt deɣya », Ijjen wawal lebda neqqar-it jar-aneɣ. Ura kṭer xminni lweqt iɛedda…

12 novembre 2020

Ha mamec temsar ḥakmen Ibaha’iyen di Nnaḍur deg Wabril n 1962

Ijjen zeg Irifiyen min xef ḥekmen s lmewt, Tala: Hespress Tamslayt-a tus-d mɣar awarni drus n iseggusa wami i d-yusa…

11 novembre 2020

Ttuɣa-t d awal… Maca lexxu iweḍḍer

Yennuɣ wawal di taqqa zegga i inewwec usemmiḍ jjurret-nnes.. Iyura min iyuran deg uyenni i ideqqes wudem n nnda n…

10 novembre 2020

Ẓẓiyyar d umas n yeqdu.

Lami i dd usiɣ ɣer Uliman, zedɣeɣ aṭṭas n wussan akd Lwacun ameqran nbaba. yemma‑s (ḥenna), aytma‑s, suyetma‑s. Di ca…

7 novembre 2020

Qbel ma a dd-saqaren tayri, adwal ɣer isuraf n lemlak deg umezruy.

Tateswirt: Getty/Anadolu Agency Axarres n wuɣun n tayri aked lemlak ittas-aneɣ-dd d wenni d netta. Maca tayri, yallah ɛad mamek…

7 novembre 2020

Asijji x linjil itturjmen ɣer Tmaziɣt n Arrif deg usegg°as n 1887 (2/2)

Injil amezwaru (1887) Wi isturjmen linjil ɣer Tmaziɣt ? Deg usegg°as n 1887 ad d-yeffeɣ Linjil amezwaru yettwarun s Tmaziɣt n…

5 novembre 2020

d Imselmen i neqqen irumyyen?! S yiles n Irumyyen!

Europa-Terror ‑ Fuṭu n kurtu Welcome Tala: toonpool, Wer itbeddi uyur x uyur ar tɣer‑d deg ineɣmisen "Atirrurist d ayislamist yenɣa/iɣers/yesduqqeẓẓ..."…

4 novembre 2020

Asijji x linjil itturjmen ɣer Tmaziɣt n Arrif (1/2)

Saint Augustin (354-430) D amezwaru ixess-aneɣ ad nedwel ɣer umezruy n Tmasiḥit di Tmazɣa. Umi i d-tettban Tamasiḥit, Imaziɣen ca…

4 novembre 2020

Bu ṭṭwajen Akutam, ijjen nnabi d Arifi nneɣni

Lerifain.fr Netta qqaren-as Muḥemmed Aɣmir yettwassnen s Bu ṭṭwajen. Deg usegg°as n 1227 yegga ijjen tegrawla deg idurar n yeɣmiren…

3 novembre 2020

Teggur ɣer 30 n iseggusa zeggami yettwaneɣ Lmeɛṭi Bumli. Melmi ɣa ibedd usizzel n idammen di tseddawit?

Lmeɛṭi Bumli Zi ddcar n Ayt Bumali di Taza, isegged-dd Lmeɛṭi isuraf-nnes ɣer Wejda ḥuma ad yessilleɣ tussna-nnes di tfizikt.…

31 octobre 2020

Muḥsin Fikri

iIlul deg Yemzuren aseggʷas n 1985. D mmi-s n yijjen twacunt am waṭṭas n twacunin n irifiyen. Baba-s ttuɣa-t d…

29 octobre 2020

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar