Timuɣriwin

Nhar-a Nnayer ḥram, tiwecca ad tessiwled s Tmaziɣt ḥram

Akarikatur n Lɛerbi Sebban Ibla-aneɣ Rebbi s ca n marka n lefquyyat wer ttfekkren wer tejjin ḥedd ad ifekker. Amezruy-nneɣ…

19 janvier 2021

Aseggʷas Amaziɣ jer ass-a d iḍennaṭ

Yura-t Ridouan PAKHROU Iḍennaṭ εad ttuɣa aseggʷas amaynu Amaziɣ wer ɣer-s ttbeddin bu waṭṭaṣ n yewdan. Wer zzag-s sfuglan-t tiwacunin…

12 janvier 2021

Tamaziɣt d yayt bab-nnes

Mimun Amsebrid Yura-t: Mimun Amsebrid Tamaziɣt teqqen ict n tɣuni tẓeyyeṛ aṭṭaṣ ɣar tudert n Imaziɣen n yiḍennaṭ, s tefras-nnes…

11 janvier 2021

Iles-nnec mala texsed-t sxedm-it, urid a x-as trud s yiles i t-ineqqen!

Ɛ.Ḥennu Teqqen tudert n yiles ɣer usexdem-nnes. Cḥal ma isiɣi yiles-a ssexdamen-t yewdan, cḥal ma i x-as neqqar: ɛad deg-s…

10 janvier 2021

Asemɣer s umenɣi gi tesɣunt “Akud n umenɣi”

Tura‑t: Asmaa Aouattah Xirebbi i dd-wwiɣ ttrajiɣ ḥuma ad ffurjeɣ gi tesɣunt “Akud n umengi-Tiempos de guerra” i dd-tsseɛda Antenaɛ…

9 janvier 2021

Ussan-inu di leḥbes n Ɛukaca

Silya Tala: Facebook: Muha Ouhssaine Tura-t: Silya (Salima ZIANI) Iṭurjem-itt-idd zi teɛɛrabt :  Khalid BOUYAALA Ssa i xseɣ ad bdiɣ Tusa-dd…

5 janvier 2021

Asijji yefsus x tɣawsa tamaziɣt

Umi tebda tettiriw tisi n imeɣnasen i yeksin amnus n tɣawsa tamaziɣt, yebda yiɣess-nsen ittemtin, iṛuḥ Muḥemmed Cafiq ɣer ujellid,…

5 janvier 2021

ILES D SSELƐET

Khalid Bouyaala ILES D SSELƐETYura-t : khalid BOUYAALA Iles niɣ tutlayt, temsar-as am yijj n sselɛet di ssuq, xmi i…

31 décembre 2020

D manaya ig inna Hiruḍut x Imaziɣen imezwura

Hiruḍut (484 Z.Ɛ- 425 Z.Ɛ) Imaziɣen qqaren x ixef-nnsen belli d « irgazen ilelliyen ». Bedden zzat i wudem n…

4 décembre 2020

Tiggaz.. Amezruy issusmen x arrimet n Tmaziɣin

Tala: MaghrebVoices Azgen ameqqran zi tḥennatin-nneɣ ttuɣa carḍent tiggaz x wudmawen-nnsent, iḍaren, fus d yidmaren-nnsent. Tiggaz d tiggezt di tungimt…

3 décembre 2020

Seḥḥet tamaḍlant tewca awal maḥend ad d-temmel manis i d-ikka Covid

Tala: AFP Yenna wemɣar n seḥḥet tamaḍlant deg ijjen tinawt yegg-itt di 30 Nufember i yeɛdan. Belli ad igg isuraf…

1 décembre 2020

« Awal aqqa-t x yiles-nnec, maca wer tzemmred ad d-tfekkred ». Tessned Mayemmi?

Tala: BBC Ca n twalat tettxsed ad d-tfekkred ca n yisem waxxa aqqa-t x yiles-nnec ? Tili tzemmred ad txayled bnadem-nni…

30 novembre 2020

Umi yemmut Che Guevara n Tcamma n uḍar

Ixess-aneɣ a nessen belli Maradona maci d ijjen umirar n tcamma n uḍar waha. Ameknaw yenni i yeɛdan, ttiraren x ttmenyat…

26 novembre 2020

Mayen umi ineffeɛ weɣẓaẓ, i wul waha ?

Tala: Dw Aṭṭas n yiwdan ig ittetten aɣẓaẓ, zzag-s lluz, taɣyayt… Ttettent midden minzi tettas-d d tmiẓiḍt x yiles. Waxxa…

25 novembre 2020

Adaf n Imeɣnas n umussu Amaziɣ ɣer RNI : Man timuɣriwin i yellan ?

Imeqqranen n ukabar n RNI Zeg wami i yexḍaren ca n imeɣnas n tenyert n lxedmet tapulitikt Tamaziɣt s wegraw…

23 novembre 2020

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar