Timuɣriwin

Nawal Sseɛdawi tessers ixsan-nnes

Awarn i umi tiweḍ tesɛin n iseggusa di lɛumur-nnes, teḍra Nawal Seɛdawi x tlict n tudert ass n lḥedd 21…

23 mars 2021

La Regla ‑ Ayur n tḥenjirt d lεib!!

ARTWORK BY CAITLIN G. MCCOLLOM Tura‑t: Fatiḥa Ɛissawi Mamek nessen qaɛ, arrendan (ramaḍan) εlaḥal ad yaweḍ, maca min wer ssinen…

12 mars 2021

I yijj n bnadem wer t-issin ḥedd, yekka yeɛdu x tudert

Di twalat tamezwarut i di t-ẓriɣ, ttuɣa xeddmeɣ deg ijjen lqehwa. Ila ittas-d ɣer-i ad yeksi lqehwa-nnes s uceffay tazegrart,…

9 mars 2021

Ɛeddenbi n ssuq.. Amjahed-nni i wer issin ḥedd

Ɛeddenbi n ssuq Yura-t: Muḥemmed Ameẓẓyan Aturjem : Andic Yettwassen s tmenna-nnes idewlen s lemtul : « Amjar d yeqqim d amjar,…

23 février 2021

Irifiyen qesḥen !! mux-as d maɣar ?

Yura‑t : Badr Buskuci Awal-a ur yeqqim ci n urifi ur das-isell (isedj), bezzaf n yewdan, zeg-sen iɣerbiyen (imezdaɣ n…

17 février 2021

Xmi Azlawi ittegg°ej x turjiwin-nnes

Victor Brauner (1937) Ca n merrat ittawi-ayi-d Rebbi ila bnadem itteddren di Lmuɣrib niɣ timura i dags-irewsen ixess-as ad yurja…

15 février 2021

Tmaziɣt n Arrif d welmad-nnes x nnit

Di ca n wussan i yeɛdan, ḍelqen ca n imeddukal i yijj n lxedmet tecna. lxedmet-a i xef ssawaleɣ teqqen…

3 février 2021

Brahim Afellay.. ira yedja d itri deg ujenna n Uruppa

Yura-t: Ridouan pakhrou Yegga tɣuyyit-nnes tamezwarut wami yerẓem tittawin di temdint n Utrixt (Hulanda) ass n 2 zeg wayur n…

2 février 2021

Asizdeg n tmaziɣt zeg wareṭṭalen

Yura-t: Khalid Bouyaala Ibda-dd wawal x usizdeg n tmaziɣt zeg wareṭṭalen umi i bdan imaziɣen ad arin s tmaziɣt. Aṭṭas…

25 janvier 2021

Nhar-a Nnayer ḥram, tiwecca ad tessiwled s Tmaziɣt ḥram

Akarikatur n Lɛerbi Sebban Ibla-aneɣ Rebbi s ca n marka n lefquyyat wer ttfekkren wer tejjin ḥedd ad ifekker. Amezruy-nneɣ…

19 janvier 2021

Aseggʷas Amaziɣ jer ass-a d iḍennaṭ

Yura-t Ridouan PAKHROU Iḍennaṭ εad ttuɣa aseggʷas amaynu Amaziɣ wer ɣer-s ttbeddin bu waṭṭaṣ n yewdan. Wer zzag-s sfuglan-t tiwacunin…

12 janvier 2021

Tamaziɣt d yayt bab-nnes

Mimun Amsebrid Yura-t: Mimun Amsebrid Tamaziɣt teqqen ict n tɣuni tẓeyyeṛ aṭṭaṣ ɣar tudert n Imaziɣen n yiḍennaṭ, s tefras-nnes…

11 janvier 2021

Iles-nnec mala texsed-t sxedm-it, urid a x-as trud s yiles i t-ineqqen!

Ɛ.Ḥennu Teqqen tudert n yiles ɣer usexdem-nnes. Cḥal ma isiɣi yiles-a ssexdamen-t yewdan, cḥal ma i x-as neqqar: ɛad deg-s…

10 janvier 2021

Asemɣer s umenɣi gi tesɣunt “Akud n umenɣi”

Tura‑t: Asmaa Aouattah Xirebbi i dd-wwiɣ ttrajiɣ ḥuma ad ffurjeɣ gi tesɣunt “Akud n umengi-Tiempos de guerra” i dd-tsseɛda Antenaɛ…

9 janvier 2021

Ussan-inu di leḥbes n Ɛukaca

Silya Tala: Facebook: Muha Ouhssaine Tura-t: Silya (Salima ZIANI) Iṭurjem-itt-idd zi teɛɛrabt :  Khalid BOUYAALA Ssa i xseɣ ad bdiɣ Tusa-dd…

5 janvier 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar