TaddartTimuɣriwin

Timuɣriwin

🔊 Tamɣart temɣar ar mani tennumɣar!

0
Tamɣart, nnan‑ayi d tamɣart i xaf‑s ɣa yarin, maca tmuɣri‑ya ttwaliɣ-tt urid d tenni. Minzi igduden am wenni‑nneɣ, ixessa d argaz i ɣa ibedden ad yeqqen imi i marwes-irgazen, i yeggin tqineft i temɣart. Minzi deg yegduden am wenni‑nneɣ, tamɣart i ɣa yinin: ,,xseɣ izerefan‑inu", "Tasɣart‑inu" zemmren marwes-irgazen ad tt-nɣen, walli a tt-wten waha!