Taẓuri

Min ɣa ggeɣ mala ssneɣ ila iggur ad mteɣ ? « Soul » irezzu x temrarut

Afilm n "Soul" Manis d-ittas buḥbel, mamec ittili, d mani ig iggur ? Ma d ameɣlal (zeɛma buḥbel ittɣima i lebda)…

20 janvier 2021

Artistat‑nneɣ (1): Amcum n yemcumen.

Tala: Youtube: Tamazgha TV Iṭṭef tagiṭart, am ca n yejjen yeksi mmis, yeḍhar belli yessen-itt tessen-itt mliḥ. Waxxa ict twarat…

18 janvier 2021

Ɛali Ajwaw d Ttanuti ḍelqen-d i tnayen n iɣennijen d imaynuten

Ɛali Ajwaw Yessufeɣ-d umeɣnuj Arifi Ɛali Ajwaw ijjen uvidyu-klip yegga-as i yisem « Ih ya Nnaḍur ». Ad yili d ijjen tmerniwt…

18 janvier 2021

« Ih ya Nnaḍur »; amaynu n Ɛali Ajwaw

Le Rifain Yeggur a dd-yessijj unaẓur arifi Ɛali Ajwaw (i yettwassnen s Mmi-s n tmurt), s yij n uɣennij d…

12 janvier 2021

Tiggaz.. Amezruy issusmen x arrimet n Tmaziɣin

Tala: MaghrebVoices Azgen ameqqran zi tḥennatin-nneɣ ttuɣa carḍent tiggaz x wudmawen-nnsent, iḍaren, fus d yidmaren-nnsent. Tiggaz d tiggezt di tungimt…

3 décembre 2020

04.12 Marḥba zzay-wem ɣer tmeɣra n yizran

Yessufeɣ‑dd Artista Arifi Jaouad Ttanuti ijjen ubidyu n Izran dag‑s azgen n tminut. Yenna dag‑s belli aɣennij yekmel ad d-yeffeɣ…

26 novembre 2020

Ilyas Aḥudri yettwaṭṭef iḍennaḍ s llilet zegga imseysi aked ijjen uɛessas n Spiṭar

Ilyas Aḥudri Di llilet n wass-a n lexmis 12 Nufember, ṭṭfen ipulisen n Nnaḍur artista Arifi Ilyas Aḥudri. Zzat i…

13 novembre 2020

Artista Arifi Ɛumar Ayyaw idwel-d s ijj uɣennij d jjdid

Lerifain.fr Awerni ijjen uɣabi x wazzarey n uɣennij Arifi, idwel-d artista Ɛumar Ayyaw s ijjen ubidyu klip qqaren-as: "ini-as i…

7 novembre 2020

Afriwen yesɣuyyun x TIDET

A tidet, sijj-dd x Arif, sijj-dd. Siwel-dd s yiles‑nnem, siwel-dd!Afriwen ‑ Tidet D beddu n uɣennij amaynu n tseḍma n…

27 octobre 2020

Ɛebdelmewla yedwel-d s uɣennij « kucci yefsi ».

Ɛebdelmewla Awarni umi iɣab aṭṭas Ɛebdelmewla x wazzreg n uɣennej di Arrif. Idwel-d s ijjen ubidyuklip, di simana tamezwarut iwweḍ…

15 octobre 2020

Tamezgunt n « Aɛraq n lɣawiyyet » reẓmen dag-s aqemmum deg Uzɣenɣan

Lerifain.fr Taseḍma n "Isefḍawen i tẓuriwin tidramiyin" tegga tameddit n lḥedd 04 Kṭuber i yeɛdan afsar n tmezgunt-nnes amezwaru. Tamezgunt-a…

8 octobre 2020

Mimun Refruɛ yedwel-dd ɣer wazzerg n uɣennij arifi s yijjen ubidyu-klip d aɣebbi

Mimun Refruɛ Le Rifain Awarn i umi iɣab x wazzerg n uɣennij Arifi, yedwel-dd unaẓur Mimun Refruɛ s jjehd s…

8 octobre 2020

SOS Artista Arifi, Mḥend Aqemrawi issɣata ɣer Irifiyen

Lerifain.fr Mḥend Aqemrawi, i ɣer yella ijjen arripirṭwar d ameqqran n leɣnuj. Igga tizemmar-nnes maḥend ad issemɣar zeg uɣennij Arifi.…

7 octobre 2020

Ɛumar Ayyaw, yarr-d buḥber di ca n iɣennijen cnan.

Lerifain.fr S tmijja-nnes yecnan. Ɛumar Ayyaw, yarr-d buḥbel di ca n iɣennijen, i ttuɣa ɣennjen taseḍma n Wayyawen. Iɣennijen-a i…

6 octobre 2020

Caca wami yura x yezlan n Yamna Lxemmari

Caca Yamna zeg wi yarẓin lqafiya/l2iqaƐ deg izli/aɣennij, teffeɣ xef min yennum umezzuɣ, tarẓem tiṭṭawin i wen ttuɣa yxezzaren ɣar…

6 octobre 2020

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar