Tasekla

Ur illi d axeyyeq – Mimun Amsebrid

Ur illi d axeyyeq –Qaɛ iwdan ttxeyyiqen !Ur illi d amiri –Tumert ɣer-s ibriden !Ur illi d axarres –Qaɛ iwdan…

16 février 2021

Hayku d Ajabuni

Mimun Amsebrid Ammen ur ssineɣ mayemmi,Ttexseɣ ddunect-aI ɣar d-nettass ḥama a nemmetNatsum Sûsiki. *** Timenɣiwin mani mmaU waxxa amenniAman ttazzlen…

6 février 2021

Cḥal ɣar-m n wudmawen?

Fuṭu: Cultura Inquieta Yura‑t: Halim El Madani Mmullɣeɣ x tefras-nnem, iwyeɣ day-sent arriɣ, uca kkseɣ tiṭṭawin. Ula d cem temmullɣed…

5 février 2021

Anas Assanoussi d ijjen umari d Afransis zi Arrif

ungal n le règne des egos Deg useggas i yeɛdan issufeɣ-d umari Afrnansis, Anas Assanousi ungal-nnes amezwaru umi qqaren le…

4 février 2021

Tenni i yiwi yeɣzar di tsawent

Ḥajitkum, yekker di min yeɛdun, ttuɣa din ij n wergaz ɣer-s ij n temɣart teccur s tɣennant. Walli wi tt-ɣa…

2 février 2021

Ɛmar Udaddi

Ḥajitkum, yekker di min yeɛdun, ttuɣa din ijjen qqaren-as Ɛmar Udaddi, ttuɣa-t d miɣis. Ttuɣa ɣer-s ij uma-s yeccur s…

1 février 2021

Min dac-tenna yemma-c, ula d necc tenna-yi-t yemma.

@coloriage Ḥajitkum, yekker di min yeɛdun, Deg yij n wass yecna, ajenna ttuɣa yizdig, tamurt qeɛ tezzegzu, tinewwacin ttemraywant deg…

31 janvier 2021

Tutra n wenẓar di Temsaman

Tasslit n wenẓar, tettwaksi-dd zi OpenEdition Journal . Amsawal-a ggiɣ-t akked Yemma d weltma, yessi-s n ddcar n Yecniwen, ijten…

31 janvier 2021

Wenni i ɣa yḍefren timɣarin, ad ines di berra.

Yesmun-itt, izemmem-itt: Ɛebdelwaḥed ḤENNU Ḥajitkum, Yekker di min yeɛdun, ttuɣa din ij n yekfer, lebda iḍeffer ij n tzizwit, ittgabar-itt.…

30 janvier 2021

Axerriq i yerḍen arruḍ n tidet

Ttɛawaden x Uxerriq d Tidet, ijj n twala, masagaren. Inna-s Uxerriq i Tidet : « Ijj n lxir n wass, ass-a ! » Tidet, texzer…

27 janvier 2021

Aɣyul d ufunas

Yesmun-itt-idd: Ɛebdelwaḥed ḤENNU Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, Yekker yij ufellaḥ, ttuɣa kul tuffut, ad iberdeɛ i weɣyul-nnes, a x-as…

25 janvier 2021

Qulit

Yura-tt: Ɛebdelwaḥed ḤENNU Tateswirt: @Tijani Morid Deg wexxam d azegrar, mrubbuẓen deg-s yayt bab n ddcar, mdeqqasen ijjen ɣer wenniḍen.…

19 janvier 2021

Leḥkayet n yayet Sidal

Fuṭu: Mapio Yessufeɣ-itt-idd, iɛawed-as tira : Khalid BOUYAALA. Ta d ij n leḥkayet tura s tmaziɣt, ufiɣ-tt di « Le Maroc inconnu…

17 janvier 2021

Tabrat taqdimt i yuran s tmaziɣt n Arif

Yessufeɣ-itt-idd, yeɛdel-as tira : Khalid BOUYAALA Tusa-dd di « Gramática de la lengua rifeña » n P. H. SARRIONANDIA. Adlis-a ssufɣen-t-idd tlata n…

9 janvier 2021

Tanfus taqdimt qaɛɛ i yuran s tmaziɣt n Arif

Yessufeɣ-itt-idd, iɛawed-as tira : Khalid BOUYAALA. Ta d ijj n tenfust (taḥajit), teffeɣ-dd di « Grammaire Kabyle » n A. HANOTEAU. Adlis-a, ɣer-s…

7 janvier 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar