Tasekla

Qulit

Yura-tt: Ɛebdelwaḥed ḤENNU Tateswirt: @Tijani Morid Deg wexxam d azegrar, mrubbuẓen deg-s yayt bab n ddcar, mdeqqasen ijjen ɣer wenniḍen.…

19 janvier 2021

Leḥkayet n yayet Sidal

Fuṭu: Mapio Yessufeɣ-itt-idd, iɛawed-as tira : Khalid BOUYAALA. Ta d ij n leḥkayet tura s tmaziɣt, ufiɣ-tt di « Le Maroc inconnu…

17 janvier 2021

Tabrat taqdimt i yuran s tmaziɣt n Arif

Yessufeɣ-itt-idd, yeɛdel-as tira : Khalid BOUYAALA Tusa-dd di « Gramática de la lengua rifeña » n P. H. SARRIONANDIA. Adlis-a ssufɣen-t-idd tlata n…

9 janvier 2021

Tanfus taqdimt qaɛɛ i yuran s tmaziɣt n Arif

Yessufeɣ-itt-idd, iɛawed-as tira : Khalid BOUYAALA. Ta d ijj n tenfust (taḥajit), teffeɣ-dd di « Grammaire Kabyle » n A. HANOTEAU. Adlis-a, ɣer-s…

7 janvier 2021

Akwadru

Akwadru Tura‑t: Asmaa Aouattah Iciyyar as s ufus i ukwaḍru i dd yusa ad ijmɛ. Immrs yuɛla. Tuli ar ɣrs tmɣart…

30 décembre 2020

Xaymi (Jaime) n zzaj

Tanfust n Gianni Rodari Tasuɣlt n Asmaa Aouattah G ict n tmdint tggwj, ilul dd ijj n uḥrmuc d afrawan…

8 décembre 2020

Ungal amezwaru deg umezruy.. Min tessnem x Apulyus ?

 « Deg ijjen umaḍal urid di wenni nneɣ, ttuɣa dinni ijjen uḥudri d Amaziɣ, qqaren-as Lusyus, ittwamsex d asnus, ittmuttuy zeg…

7 décembre 2020

Rainer Maria Rilke: Azlawi yurin tiqessisin s tfeqqaε n dduniyt

Amaḍal-a nbenna-t, Iweṭṭa, Nettɛawad-as lebni, Nweṭṭa necnin. D tina d tiwalin i zi nzemmer a nemlussun aked Rainer Maria Rilke.…

30 novembre 2020

Uccen d tmedda

Turu tmedda deg yijjen lexlij. Kul ass, iqqar-as wuccen: "Ewc-iyi-dd ijjen zeg warraw-nnem a t-ččeɣ, niɣ a dd-alyeɣ". A das-tewc…

19 novembre 2020

Awerni 16 iseggusa, Maysa Racida Lmerraqi, tessufeɣ-d « Tḥajit n tudert »

Lerifain.fr Tedwel-d ɣer-neɣ Maysa Racida Lmerraqi, s ijjen wamud nniḍen tegga-as i yisem « Tḥajit n Tudert ». Adlis-a wanita immersen x…

17 novembre 2020

Mmuḥ Umanku

Di zzman, ijj n ttajar d utemsaman, qqaren-as Amanku, ɣer-s ijj n mmi-s qqaren-s Mmuḥ. Netta d temɣart-nnes, ssegmen ijj…

17 novembre 2020

Sifaw Lhanis issufeɣ-d adlis-nnes « Tifray » s PDF

Sifaw Lhanis: Lerifain.fr Azlawi d umari Arifi Sifaw Lhanis (Sufiyan Lhani), ttuɣa izwar-as issufeɣ-d deg usegg°as n 2018 ijjen cwayt…

16 novembre 2020

« Jar ticri d weṭṭu » d ungal d amaynu n Ḥasan Benεaqiya

Tala: Lerifain.fr Yemmerni-d ɣer yiger n tsekla Tamaziɣt di Arrif ijjen wungal d amaynu yura-t uselmad Ḥasan Benɛaqiya. Ungal-a wa…

13 novembre 2020

Mimun amsebrid yessufeɣ-dd « Aman iberkanen »

Awarn i umi dd-yessehwa ujurnal n Twiza rrwaq, yeḥjeb x wufuɣ, qqiment-aneɣ-dd tira yizdigen n Mimun Amsebrid. Tira i di…

13 novembre 2020

Friederich Nietzsche ‑ « Umi qqarn afaylasuf! »

Teqfer 120 n iseggusa zegga yemmut Friederich Nietzsche [tneṭṭeq: Fɣidɣic Nitcă]. Maca wer yeḥḍer i ccan das yettwaggen di ddunect.…

3 novembre 2020

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar