Tasekla

Taqessist n tayri tugem-itt-dd Miluda Lḥenkari zeg wedlis n Justinard (1926)

Milouda El Hankari Milouda El Hankari Asefru-ya ksiɣ-t-idd zeg wedlis n Leopold Victor Justinard “MANUEL DE BERBÉRE MAROCAIN (DIALECTE RIFAIN)” …

2 avril 2021

Tmuɣri deg weḍlis n usefru « Taqessist taneggart » n wezlawi Majid Aqelɛi

Yura-t: Ɛebdellah Lmencuri Ɛebdellah Lmencuri Rid yeshel, ḥuma a nelḥem ɣeṛ usefru, a xaf-s nessiwel, a nini min itteɛna, d…

27 mars 2021

Ij n lxezrat d tamiriwet x William Shakespeare

Adlis s tira n ufus n Shakespeare Yettwaḥsab William Shakespeare (1564-1616) zeg imariten imeqqran i yuran amezgun, zeg wudmawen i…

26 mars 2021

Zeg wungal « Ṣuqūṭ l’amām » n Nawal Sseɛdawi

"Yemma, lla (ttuɣa) lebda tettẓalla lefjer qbel i ɣa traḥ ɣer leɛrasi, tettrewwaḥ-dd awern i lmeɣreb maḥend ad teẓẓall leɛca.…

23 mars 2021

Farisi: Imaziɣen rbun tazwart am tenn irbu Marx x uɛrur-nnes

Adlis n "Marx di Arrif". Amsawal-a aquḍaḍ aked umari Muḥemmed Farisi. Zegga i d-issufeɣ s tmeccarcut aked Ḥemza Zerrawi, ijjen…

18 mars 2021

Aɣimi x tnebdat n temẓi

Asmaa Aouattah Tura-tt : Asmaa Aouattah. Wami i bdiɣ asafar, tiwlafin ila bbɣewrent-ay zdat n tiṭawin. Ibriden, tekka-dd x-sen tagguyt.…

17 mars 2021

Iseɣḍel n wussan, taqessist n Mimun Amsebrid

Deɣya neggam Deɣya nettaweḍ Deɣya nettweṭṭa : Ur tettssned mermi negma Mermi niweḍ Ula mermi nuwḍa ! Ur nessecci Ur netteg mezri…

16 mars 2021

Najat Lhacmi: Tarifiyt ilellcen tasekla takaṭalant

Tala: Arxiu EL TEMPS Twalat-a ad nessreɣ tfawt xef ijn wudem zeg udmawn irifyyen i yewḍen ad sseknen udem n…

13 mars 2021

« Tagrawt n 47 » Talimant… Wer ttεiceɣ ca di tili n baba

Tagrawt n 47, zi tegrawin timeqqranin n tsekla i yeẓra Aliman awerni i girra tamaḍlant tis tnayen. Tus-d tagrawt-a maḥend…

28 février 2021

Ma ɛad ɣer-s amkan ɣer Brecht deg Uliman n yiḍ-a ?

Bertolt Brecht, yettwassnen ɛawed ɣer waṭṭas n midden s « Brixt », zeg yewdan i yejjin later d ameqqran deg umezgun amaḍlan,…

26 février 2021

🔊 Tameṭṭut tameqqrant

Audio 5:30

23 février 2021

Jamal Lɣazi, yessufeɣ-d ijjen wamud n tqessisin d jjdid

Tala: Facebook Yeggur ad issufeɣ wezlawi d artista Arifi, Jamal Lɣazi ijjen wamud n yezlan ad dag-s ismun ca n…

19 février 2021

Heinrich Böll d amari Aliman ibedden aked tɣawsiwin n bnadem

Heinrich Böll zeg inni isbedden akabar n "izegzawen" deg Uliman Heinrich Böll maci zeg yinni isbedden tasekla Talimant n yiḍ-a…

18 février 2021

Lmencuri: Asinag imxumbar n dinn jar-as-dd d yen ittarin mɣaren s waṭṭas

Lmencuri aked Cukri Tala: Tadelsa n Arrif Mass Lmencuri, cekk zeg yizlawiyen imeqqranen i yejjin later deg usefru Amaziɣ n…

17 février 2021

Leḥkayet n Sidi Ɛisa Uɛebdekrim

Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira; Milouda El Hankari Zeg udlis n A. Renisio: ÉTUDE  SUR LES DIALECTES BERBÉRES DES BNI IZNASSEN, DU…

16 février 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar