Tadelsa

Iseɣḍel n wussan, taqessist n Mimun Amsebrid

Deɣya neggam Deɣya nettaweḍ Deɣya nettweṭṭa : Ur tettssned mermi negma Mermi niweḍ Ula mermi nuwḍa ! Ur nessecci Ur netteg mezri…

16 mars 2021

Najat Lhacmi: Tarifiyt ilellcen tasekla takaṭalant

Tala: Arxiu EL TEMPS Twalat-a ad nessreɣ tfawt xef ijn wudem zeg udmawn irifyyen i yewḍen ad sseknen udem n…

13 mars 2021

« Tagrawt n 47 » Talimant… Wer ttεiceɣ ca di tili n baba

Tagrawt n 47, zi tegrawin timeqqranin n tsekla i yeẓra Aliman awerni i girra tamaḍlant tis tnayen. Tus-d tagrawt-a maḥend…

28 février 2021

Ma ɛad ɣer-s amkan ɣer Brecht deg Uliman n yiḍ-a ?

Bertolt Brecht, yettwassnen ɛawed ɣer waṭṭas n midden s « Brixt », zeg yewdan i yejjin later d ameqqran deg umezgun amaḍlan,…

26 février 2021

🔊 Tameṭṭut tameqqrant

Audio 5:30

23 février 2021

Jamal Lɣazi, yessufeɣ-d ijjen wamud n tqessisin d jjdid

Tala: Facebook Yeggur ad issufeɣ wezlawi d artista Arifi, Jamal Lɣazi ijjen wamud n yezlan ad dag-s ismun ca n…

19 février 2021

Min ijjin tyaẓiḍt war teṭṭiw ?

Yura‑t : Anir Maziɣ Iwdan n zik nnan : d leɛgez i yejjin tyaẓiḍt war teṭṭiw. Maca ɛemmars ma narzu…

18 février 2021

Urar ɣer Imaziɣen n Arrif : Ass wis tlata : Lqubbet d arewwaḥ (3/3)

Taslit aked Tewzirin-nnes (Hart: 1959) Nessiwel deg umegrad-a x ca n leɛwayed i yeqqnen ɣer Urar di Arrif. D amezwaru…

18 février 2021

Heinrich Böll d amari Aliman ibedden aked tɣawsiwin n bnadem

Heinrich Böll zeg inni isbedden akabar n "izegzawen" deg Uliman Heinrich Böll maci zeg yinni isbedden tasekla Talimant n yiḍ-a…

18 février 2021

Lalla Buya, manis i dd-tekka ?

Mimunt n Selwan Yettwassen ɣer waṭṭas imussnawen, xmi ittexsen ad bḍan jer yilsawen imaziɣen (les isoglosses) ; kessin-dd iles n…

17 février 2021

Lmencuri: Asinag imxumbar n dinn jar-as-dd d yen ittarin mɣaren s waṭṭas

Lmencuri aked Cukri Tala: Tadelsa n Arrif Mass Lmencuri, cekk zeg yizlawiyen imeqqranen i yejjin later deg usefru Amaziɣ n…

17 février 2021

Urar ɣer Imaziɣen n Arrif : Ass wis tnayen : Leɣramet d Rraziq (2/3)

Talwiḥt n Ɛbdelqader Sekkaki Di tuffut-a tanita umi ttlaɣan lḥenni ameqqran, ɣerrsen ca n uḥuli s ufus n ca n…

17 février 2021

Leḥkayet n Sidi Ɛisa Uɛebdekrim

Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira; Milouda El Hankari Zeg udlis n A. Renisio: ÉTUDE  SUR LES DIALECTES BERBÉRES DES BNI IZNASSEN, DU…

16 février 2021

Ur illi d axeyyeq – Mimun Amsebrid

Ur illi d axeyyeq –Qaɛ iwdan ttxeyyiqen !Ur illi d amiri –Tumert ɣer-s ibriden !Ur illi d axarres –Qaɛ iwdan…

16 février 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar