Tadelsa

Uccen d tmedda

Turu tmedda deg yijjen lexlij. Kul ass, iqqar-as wuccen: "Ewc-iyi-dd ijjen zeg warraw-nnem a t-ččeɣ, niɣ a dd-alyeɣ". A das-tewc…

19 novembre 2020

Awerni 16 iseggusa, Maysa Racida Lmerraqi, tessufeɣ-d « Tḥajit n tudert »

Lerifain.fr Tedwel-d ɣer-neɣ Maysa Racida Lmerraqi, s ijjen wamud nniḍen tegga-as i yisem « Tḥajit n Tudert ». Adlis-a wanita immersen x…

17 novembre 2020

Tidet n « tidet » di Tmaziɣt: Abeqqec d amezwaru x iẓuran

Lerifain.fr Ma nzemmer a nefhem i Tmaziɣt n Arrif  bla Timaziɣin nniḍen? Aya ɛemmers ad yili, Tmaziɣt n Arrif teqqen…

17 novembre 2020

Mmuḥ Umanku

Di zzman, ijj n ttajar d utemsaman, qqaren-as Amanku, ɣer-s ijj n mmi-s qqaren-s Mmuḥ. Netta d temɣart-nnes, ssegmen ijj…

17 novembre 2020

Sifaw Lhanis issufeɣ-d adlis-nnes « Tifray » s PDF

Sifaw Lhanis: Lerifain.fr Azlawi d umari Arifi Sifaw Lhanis (Sufiyan Lhani), ttuɣa izwar-as issufeɣ-d deg usegg°as n 2018 ijjen cwayt…

16 novembre 2020

Arruḍ… Wi t-idd-isaqaren? Melmi? Mayemmi?

Llan waṭṭas n iseqsan deg-sen aṭṭas n tiɣit, srusan-ten-dd iḥenjiren imeẓẓyanen xmi ttkumasan ttekksen taggut x tiṭṭawin-nsen ḥuma ad ssnen…

15 novembre 2020

« Jar ticri d weṭṭu » d ungal d amaynu n Ḥasan Benεaqiya

Tala: Lerifain.fr Yemmerni-d ɣer yiger n tsekla Tamaziɣt di Arrif ijjen wungal d amaynu yura-t uselmad Ḥasan Benɛaqiya. Ungal-a wa…

13 novembre 2020

Mimun amsebrid yessufeɣ-dd « Aman iberkanen »

Awarn i umi dd-yessehwa ujurnal n Twiza rrwaq, yeḥjeb x wufuɣ, qqiment-aneɣ-dd tira yizdigen n Mimun Amsebrid. Tira i di…

13 novembre 2020

Mayemmi kul ijjen zzag-neɣ d mamec i zi ittaca s lweqt ?

Tala: Dw « Ita xzar mamec yeɛdu lweqt deɣya », Ijjen wawal lebda neqqar-it jar-aneɣ. Ura kṭer xminni lweqt iɛedda…

12 novembre 2020

Ijjen zeg inni inejmen zeg uḥarreg ɣer Uruppa, ittɛawad min x-as ikkin

Tala: Arrifinu.net Zzat ad yehwa Anas Lḥemrawi ɣer tisi n waman ira isnekkar tɣuyyet ittbarraḥ: Brahim, Brahim! Ittεwad-ayi ijjen umedduker-inu…

7 novembre 2020

Asijji x linjil itturjmen ɣer Tmaziɣt n Arrif deg usegg°as n 1887 (2/2)

Injil amezwaru (1887) Wi isturjmen linjil ɣer Tmaziɣt ? Deg usegg°as n 1887 ad d-yeffeɣ Linjil amezwaru yettwarun s Tmaziɣt n…

5 novembre 2020

Asijji x linjil itturjmen ɣer Tmaziɣt n Arrif (1/2)

Saint Augustin (354-430) D amezwaru ixess-aneɣ ad nedwel ɣer umezruy n Tmasiḥit di Tmazɣa. Umi i d-tettban Tamasiḥit, Imaziɣen ca…

4 novembre 2020

Musa Aɣerbi yeggur ad d-issufeɣ ijjen udlis d amyanu.

Adlis n Musa Aɣerbi Musa Aɣerbi, i yellan zeg imeɣnas n Tmaziɣt imezwura di Arrif. Deg ussan-a i d-igguren yeggur…

4 novembre 2020

Friederich Nietzsche ‑ « Umi qqarn afaylasuf! »

Teqfer 120 n iseggusa zegga yemmut Friederich Nietzsche [tneṭṭeq: Fɣidɣic Nitcă]. Maca wer yeḥḍer i ccan das yettwaggen di ddunect.…

3 novembre 2020

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar