Tadelsa

Tanfust n rebεa zi Ayt Weryaɣel

Milouda El Hankari Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira: Milouda El Hankari  ksiɣ-dd tanfust-a zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR DIALECTES BERBÉRES…

24 janvier 2021

Ma ad teddred tudert-nnec yecnin mala « temsuluḥed aked lmewt » ?

Tala: BBC Deg iseggusa n xemsin zi lqern yeɛdun, yura umara d useklan amiksiki Octavio Paz « Ayt Newyork, Paris d…

21 janvier 2021

Min ɣa ggeɣ mala ssneɣ ila iggur ad mteɣ ? « Soul » irezzu x temrarut

Afilm n "Soul" Manis d-ittas buḥbel, mamec ittili, d mani ig iggur ? Ma d ameɣlal (zeɛma buḥbel ittɣima i lebda)…

20 janvier 2021

Yennayer n 1984, d ayezzim ittwasendaf mkul aseggas

Di 19 Yennayer 1984 ẓrint azgen ameqqran n tneddam di Arrif ca n tmeskanin d timeqqranin. Din wi dasent-ittsemman « aɣewweɣ…

19 janvier 2021

Qulit

Yura-tt: Ɛebdelwaḥed ḤENNU Tateswirt: @Tijani Morid Deg wexxam d azegrar, mrubbuẓen deg-s yayt bab n ddcar, mdeqqasen ijjen ɣer wenniḍen.…

19 janvier 2021

Leḥkayet n yayet Sidal

Fuṭu: Mapio Yessufeɣ-itt-idd, iɛawed-as tira : Khalid BOUYAALA. Ta d ij n leḥkayet tura s tmaziɣt, ufiɣ-tt di « Le Maroc inconnu…

17 janvier 2021

Aseggʷas Amaziɣ jer ass-a d iḍennaṭ

Yura-t Ridouan PAKHROU Iḍennaṭ εad ttuɣa aseggʷas amaynu Amaziɣ wer ɣer-s ttbeddin bu waṭṭaṣ n yewdan. Wer zzag-s sfuglan-t tiwacunin…

12 janvier 2021

Tabrat taqdimt i yuran s tmaziɣt n Arif

Yessufeɣ-itt-idd, yeɛdel-as tira : Khalid BOUYAALA Tusa-dd di « Gramática de la lengua rifeña » n P. H. SARRIONANDIA. Adlis-a ssufɣen-t-idd tlata n…

9 janvier 2021

Tanfus taqdimt qaɛɛ i yuran s tmaziɣt n Arif

Yessufeɣ-itt-idd, iɛawed-as tira : Khalid BOUYAALA. Ta d ijj n tenfust (taḥajit), teffeɣ-dd di « Grammaire Kabyle » n A. HANOTEAU. Adlis-a, ɣer-s…

7 janvier 2021

Isuraf d imeẓẓyanen ac/m- ɛawnen ɣer ubeddel n leɛwayed-nnwem/t tiɛeffanin

Tala: DW La texsed ad tesnqed zi seḥḥet-nnec, texsed ad tegged arryaḍa, texsed ad tecced ca n macca tneffeɛ niɣ…

5 janvier 2021

Lqayed-awadday.. Nec d ahindawi d azegg°aɣ !

 « wer lliɣ d ilelli, ɣir mala kulci mayen day-i d-yunuḍen d ilelliyen »Bakunin lqayed-awadday Tuɣa ixzer mliḥ di jjihet n Tcipas…

5 janvier 2021

Akwadru

Akwadru Tura‑t: Asmaa Aouattah Iciyyar as s ufus i ukwaḍru i dd yusa ad ijmɛ. Immrs yuɛla. Tuli ar ɣrs tmɣart…

30 décembre 2020

Xaymi (Jaime) n zzaj

Tanfust n Gianni Rodari Tasuɣlt n Asmaa Aouattah G ict n tmdint tggwj, ilul dd ijj n uḥrmuc d afrawan…

8 décembre 2020

Ungal amezwaru deg umezruy.. Min tessnem x Apulyus ?

 « Deg ijjen umaḍal urid di wenni nneɣ, ttuɣa dinni ijjen uḥudri d Amaziɣ, qqaren-as Lusyus, ittwamsex d asnus, ittmuttuy zeg…

7 décembre 2020

D manaya ig inna Hiruḍut x Imaziɣen imezwura

Hiruḍut (484 Z.Ɛ- 425 Z.Ɛ) Imaziɣen qqaren x ixef-nnsen belli d « irgazen ilelliyen ». Bedden zzat i wudem n…

4 décembre 2020

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar