Tadelsa

PDF: Caca ‑ Tuf teqqen

SEHWAMT-ID SSA

8 avril 2021

Mayemmi ca n yirgazen d Ihindawiyen rezzun ad mquddan aked temɣarin?

Drus xmi ttemsaḍafeɣ deg usafar-inu di tmurt n Lhind, ula kṭer deg ibilajen d ledcur imeẓẓyanen deg yẓelmeḍ, ca n…

6 avril 2021

Akitu: lɛid aqdim qeɛ deg umezruy

lefraḥet n isuriyen di Lqeḥṭaniya ḍarreɛ n Surya, s lɛid n "akitu", ass n 1 abril 2021 @DELIL SOULEIMAN BBC…

3 avril 2021

Akucen Imaziɣen: Tanit d Amun d amedya

Tura-t: Fatiḥa Ɛissawi Tanit Mala nerzu deg umezruy x tussna d tediyanit n Imaziɣen, nettaf mkul Maziɣ minzi tuɣa ittamen,…

2 avril 2021

Taqessist n tayri tugem-itt-dd Miluda Lḥenkari zeg wedlis n Justinard (1926)

Milouda El Hankari Milouda El Hankari Asefru-ya ksiɣ-t-idd zeg wedlis n Leopold Victor Justinard “MANUEL DE BERBÉRE MAROCAIN (DIALECTE RIFAIN)” …

2 avril 2021

Tmuɣri deg weḍlis n usefru « Taqessist taneggart » n wezlawi Majid Aqelɛi

Yura-t: Ɛebdellah Lmencuri Ɛebdellah Lmencuri Rid yeshel, ḥuma a nelḥem ɣeṛ usefru, a xaf-s nessiwel, a nini min itteɛna, d…

27 mars 2021

Ij n lxezrat d tamiriwet x William Shakespeare

Adlis s tira n ufus n Shakespeare Yettwaḥsab William Shakespeare (1564-1616) zeg imariten imeqqran i yuran amezgun, zeg wudmawen i…

26 mars 2021

Guantánamo: Afilem n « Amuriṭani » ittekkes tduli x ubniq aɛeffan deg umaḍal

Afilem n « Amuriṭani » zi lexdayem n sini i daneɣ-d-ittsewwaren ifeqqusen i yekkin x ineḥbas i ttuɣa yellan di lqecla tabeḥrit…

24 mars 2021

Zeg wungal « Ṣuqūṭ l’amām » n Nawal Sseɛdawi

"Yemma, lla (ttuɣa) lebda tettẓalla lefjer qbel i ɣa traḥ ɣer leɛrasi, tettrewwaḥ-dd awern i lmeɣreb maḥend ad teẓẓall leɛca.…

23 mars 2021

Nuwruz, lɛid ameccarcu jar waṭṭas n wagduden

Imelyunen n midden deg umaḍal i ɣa yeggen ficta ɛlaḥsab lɛid n Nuwruz. Niɣ amek yettwassen s "ixef useggas Afarisi…

19 mars 2021

Taẓẓut n 111 n tsejjura deg ijjen ddcar di Lhind.. Ammu issemɣaran s twetmin.

Zic, deg wamun Ahindawi lebda tiwetmin aqqa-yent deg ijj uklasi adu iwetman. Maca Aba aqqa-t x yixef n ijjen unhezzi…

18 mars 2021

Farisi: Imaziɣen rbun tazwart am tenn irbu Marx x uɛrur-nnes

Adlis n "Marx di Arrif". Amsawal-a aquḍaḍ aked umari Muḥemmed Farisi. Zegga i d-issufeɣ s tmeccarcut aked Ḥemza Zerrawi, ijjen…

18 mars 2021

Aɣimi x tnebdat n temẓi

Asmaa Aouattah Tura-tt : Asmaa Aouattah. Wami i bdiɣ asafar, tiwlafin ila bbɣewrent-ay zdat n tiṭawin. Ibriden, tekka-dd x-sen tagguyt.…

17 mars 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar