Arif

Rifinox, jer ɣezzu n tmenɣiwt d ɣezzu n ususem!

Netta d mmi-s n Wezɣenɣan, ism-nnes Lḥusin Bellekrac, i yettwassnen s Rifinox. ilul ass n 3 zi mars aseggʷas n…

2 mars 2021

Mlilet tekkes tafrist tameggarut n udiktatur Aspanyu Franco

tettwakkes tafrist tameggarut n ujiniral Francesco Franco zegga vuṭan di temdint n Mlilet maḥend ad kksen tafrist-a ta. Getty Images…

25 février 2021

Merra min texsem ad tessnem x « Uccen radio »

Ɛebdelwaḥed ḤENNU Logo n uccen ‑ Tala: uccen.net Nettetter i ddewla a daneɣ tessidef tamaziɣt ɣer sekwila, Nettetter zi ddewla…

14 février 2021

Anas Assanoussi d ijjen umari d Afransis zi Arrif

ungal n le règne des egos Deg useggas i yeɛdan issufeɣ-d umari Afrnansis, Anas Assanousi ungal-nnes amezwaru umi qqaren le…

4 février 2021

Asaray anamur n Lḥusima.. Amsagar n ucal d waman ixeṭṭfen tiṭṭawin

tmuɣli x usaray Ijjen waẓli ittudum-d, ittic-as i unerzaf ijjen tmuɣli tecna jar tisekla n umerẓi niɣ n tayda. Aked…

2 février 2021

Tutra n wenẓar di Temsaman

Tasslit n wenẓar, tettwaksi-dd zi OpenEdition Journal . Amsawal-a ggiɣ-t akked Yemma d weltma, yessi-s n ddcar n Yecniwen, ijten…

31 janvier 2021

Tanfust n rebεa zi Ayt Weryaɣel

Milouda El Hankari Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira: Milouda El Hankari  ksiɣ-dd tanfust-a zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR DIALECTES BERBÉRES…

24 janvier 2021

Am wass-a 34 issegusa zeg wami nɣin Saɛid d Farid di llisi n Imzuren

Saɛid Buḍḍuft d Farid Akruḥ Deg useggas n tɣuri 86/87 umi ttuɣa imeḥḍaren n llisi sɣuyyun x lḥeqq-nnsen, aṭṭas n…

21 janvier 2021

Wami i dd-iccur Useppanyu tamurt n Arif. (Occupation d’Ajdir)

Milouda El Hankari Leḥkayet-a ksiɣ-tt-idd zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR LES DIALECTES BERBÉRES DES BENI IZNASSEN, DU RIF…

19 janvier 2021

Yennayer n 1984, d ayezzim ittwasendaf mkul aseggas

Di 19 Yennayer 1984 ẓrint azgen ameqqran n tneddam di Arrif ca n tmeskanin d timeqqranin. Din wi dasent-ittsemman « aɣewweɣ…

19 janvier 2021

« Ih ya Nnaḍur »; amaynu n Ɛali Ajwaw

Le Rifain Yeggur a dd-yessijj unaẓur arifi Ɛali Ajwaw (i yettwassnen s Mmi-s n tmurt), s yij n uɣennij d…

12 janvier 2021

Asegg°as n 1945 di Arrif.. Jar buheyyuf i yenɣin d wetlaɛ i yexlan

Futu zi Arrif wer yeqqil ca aked Buheyyuf Aṭṭas n trezzutin deg yiger n umezruy i yessiwlent x usegg°as n…

2 décembre 2020

Saɛid Zizawi, 8 n iseggusa netta ixeddem « piliki » di tɣiwant (lbaladiyya) n Benṭeyyeb

Said Zizawi, 8 n iseggusa netta ixeddem di tɣiwant (lbaladiyya) n Benṭeyyeb bla lexlas Le Rifain Saɛid ZIzawi, ijjen zeg…

18 novembre 2020

Awerni 16 iseggusa, Maysa Racida Lmerraqi, tessufeɣ-d « Tḥajit n tudert »

Lerifain.fr Tedwel-d ɣer-neɣ Maysa Racida Lmerraqi, s ijjen wamud nniḍen tegga-as i yisem « Tḥajit n Tudert ». Adlis-a wanita immersen x…

17 novembre 2020

Sifaw Lhanis issufeɣ-d adlis-nnes « Tifray » s PDF

Sifaw Lhanis: Lerifain.fr Azlawi d umari Arifi Sifaw Lhanis (Sufiyan Lhani), ttuɣa izwar-as issufeɣ-d deg usegg°as n 2018 ijjen cwayt…

16 novembre 2020

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar