Amaḍal

Ijjen uberlamani ibda awal-nnes s Tmaziɣt deg uberlaman Afransis

M'jid Lgerrab, Tala: Wikipédia Yexḍar ijj uberlamani d afransis ad yebda awal-nnes di tmesmunt tanamurt. S ca n iwalen n…

19 février 2021

Yenna-tt Tebbun.. Dzayer ad tesnufsel inecraf n Lḥirak.

Tala: Kabyle.com Ass-a n jjemɛa, 19 Febrayer, tebda dzayer trexxu-d iwaṭṭas n inecraf isertanen yettwaṭṭfen x lḥirak. Manaya yus-d zegga i…

19 février 2021

Rrubu n « Perseverance» i yeḍfaren i Nasa yehwa x Mares

Nasa zi merra manaya, txes ad taweḍ ad d-terr x ijjen useqsi : Ma din tili can tudert ca n wass…

19 février 2021

Heinrich Böll d amari Aliman ibedden aked tɣawsiwin n bnadem

Heinrich Böll zeg inni isbedden akabar n "izegzawen" deg Uliman Heinrich Böll maci zeg yinni isbedden tasekla Talimant n yiḍ-a…

18 février 2021

Ass n Valentine : Mamec ixezzer ddin ɣer tmexsa ? (2/2)

Ass n Valentine Xmi i d-ittakk°aḍ ass n 14 zi febrayer, ttɛeqqaben lemwaḥel d izegg°aɣen. Ulawen mani mma, d tebratin…

16 février 2021

Ass n Valentine : Mamec ixezzer ddin ɣer tmexsa ? (1/2)

Xmi i d-ittakk°aḍ ass n 14 zi febrayer, ttɛeqqaben lemwaḥel d izegg°aɣen. Ulawen mani mma, d tebratin n tmexsa ttilint…

15 février 2021

Mellen asinef.. Imaziɣen n Libiya xsen ad ggen ijjen jjihet-nneɣni nnsen

Inna useqqim ameqqran n Imaziɣen n Libiya, tameddit n lḥedd, belli iggur ad qeḍɛen x « istayen » i ɣa yilin x…

2 février 2021

Glizyat tilimaniyyin tsellaken‑t imenneɛraq zi ttiburu!

Tlata n Glizyat (lkanisat) yeqqnen ɣa Glizya taumanit takatulikt swizant akd tamunt n usellek di lebḥer "Sea‑Eye". Tinɛacin-a a zzag-sent…

30 janvier 2021

Merra min tzemmred ad tessned x Uhulukust

Titrit n Dawud i ttuɣa tteggen x warruḍ n wudayen. Tala: Getty Images Tacemmuḍt n Uhulukust tettɛeqqab ɣer umenɣi amaḍlan…

28 janvier 2021

Min ɣa ggeɣ mala ssneɣ ila iggur ad mteɣ ? « Soul » irezzu x temrarut

Afilm n "Soul" Manis d-ittas buḥbel, mamec ittili, d mani ig iggur ? Ma d ameɣlal (zeɛma buḥbel ittɣima i lebda)…

20 janvier 2021

Biden d aselway n Umarikan d Trump yugi ad yeḥḍer di ficta

Tala: BBC Wwḍen ad ggen Imarikaniyen Joe Biden d amɣar d jjdid x-asen.  Di Washington tettwagg ficta n umutti n…

20 janvier 2021

Tunes : Ad tekker ca n tefsut d jjdid awerni ɛecra n iseggusa ?

Tala: AFP Tenna lḥukuma di Tunes belli teṭṭef kṭer zi 600 n midden awerni rebɛa n llyali n iɣuyyan. Ca…

19 janvier 2021

Amseksi x Cicnaq yewweḍ ar Libiya awerni Maser d Ledzayer

Getty Images Zegga temmers ijjen tefrist (statue) di Tizi Wezzu. Ussan-a imeggura n ujellid Amaziɣ Cicnaq. Umi i d-yusa Useggas…

18 janvier 2021

Najat Lhacmi, twwi awardi « Nadal » n tskla.

Najat Lhacmi ‑ © El Mondo Tura‑t: Asmaa Aouattah Najat Lhacmi, tamarat takatalant s iẓwran d irifiyyn, twwi awardi "Nadal"…

7 janvier 2021

Ispuniya bdan ttekksen ajellid zeg izubaq d izuray

Tafrist n Juan Carlos Bdan ca n ibilajen di Spanya ttekksen tifrisin (statues) n ujellid i yezwaren Juan Carlos zeg…

6 janvier 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar