Amaḍal

Min ɣa ggeɣ mala ssneɣ ila iggur ad mteɣ ? « Soul » irezzu x temrarut

Afilm n "Soul" Manis d-ittas buḥbel, mamec ittili, d mani ig iggur ? Ma d ameɣlal (zeɛma buḥbel ittɣima i lebda)…

20 janvier 2021

Biden d aselway n Umarikan d Trump yugi ad yeḥḍer di ficta

Tala: BBC Wwḍen ad ggen Imarikaniyen Joe Biden d amɣar d jjdid x-asen.  Di Washington tettwagg ficta n umutti n…

20 janvier 2021

Tunes : Ad tekker ca n tefsut d jjdid awerni ɛecra n iseggusa ?

Tala: AFP Tenna lḥukuma di Tunes belli teṭṭef kṭer zi 600 n midden awerni rebɛa n llyali n iɣuyyan. Ca…

19 janvier 2021

Amseksi x Cicnaq yewweḍ ar Libiya awerni Maser d Ledzayer

Getty Images Zegga temmers ijjen tefrist (statue) di Tizi Wezzu. Ussan-a imeggura n ujellid Amaziɣ Cicnaq. Umi i d-yusa Useggas…

18 janvier 2021

Najat Lhacmi, twwi awardi « Nadal » n tskla.

Najat Lhacmi ‑ © El Mondo Tura‑t: Asmaa Aouattah Najat Lhacmi, tamarat takatalant s iẓwran d irifiyyn, twwi awardi "Nadal"…

7 janvier 2021

Ispuniya bdan ttekksen ajellid zeg izubaq d izuray

Tafrist n Juan Carlos Bdan ca n ibilajen di Spanya ttekksen tifrisin (statues) n ujellid i yezwaren Juan Carlos zeg…

6 janvier 2021

Isuraf d imeẓẓyanen ac/m- ɛawnen ɣer ubeddel n leɛwayed-nnwem/t tiɛeffanin

Tala: DW La texsed ad tesnqed zi seḥḥet-nnec, texsed ad tegged arryaḍa, texsed ad tecced ca n macca tneffeɛ niɣ…

5 janvier 2021

Unicef tixḍer « Fuṭu n useggʷas »

Fuṭu dag‑s iḥenjiren, Ttrakʷaren s buḥbel‑nsen zi tɛiccwin n Moria. Iṣewer‑iten ijjen ufuṭugraf d Agriki. Nnumru n 1 n Angelos…

24 décembre 2020

Nufember n 2020.. D char i yeḥman deg umaḍal qaɛ.

Tala: DW Char n Numfember i yeɛdan izemmem ijjen nnumru yuɛla di lḥal n ujenna. Yiwweḍ leḥmu n nufember ɣer…

8 décembre 2020

Briṭanya ad tssenter simana id ɣa yasen ad tejju deg iwdan

Lidara n MHRA tabrṭianiyt teṣṣufeɣ-dd ijjen arruxṣa n wampan i bakuna n Corona BNT162b2 n BioNTech d Pfizer.s manaya izwaren…

3 décembre 2020

Seḥḥet tamaḍlant tewca awal maḥend ad d-temmel manis i d-ikka Covid

Tala: AFP Yenna wemɣar n seḥḥet tamaḍlant deg ijjen tinawt yegg-itt di 30 Nufember i yeɛdan. Belli ad igg isuraf…

1 décembre 2020

Aliman: Qaɛɛad walu arruxṣa i bakuna n Corona

Qaɛɛad ccarka n Biontech tettemseksi akd lwizara n seḥḥet n uliman, ḥima ad dasen ucen arruxṣa ad bdan ad jjun…

29 novembre 2020

Fransa: Macron iɛemmed bac ad nnureẓment merra tḥuna di 28 nuwanbir, amen yeqqar belli bakuna wer tettili ca bezzez.

Emmanuel Macron LeRifain Deg westexṭeb-nnes i yegga aɛecci n ttlata, arrayes n Fransa Emmanuel Macron, yekkes ltam x ca n…

24 novembre 2020

Taḥenjirt ɣer-s 16 n iseggusa, teddakk°al d titrit tamezwarut i ḍeffren 100 melyun n yewdan x tiktok

Charli D'Amelio aked weltma-s Dixie. @ Steven Ferdman/Getty Images LeRifain D taḥenjirt ɣer-s 16 n iseggusa di lɛumur-nnes, d timessexdemt…

24 novembre 2020

Twafit n tnayen n yiwdan di temdint n Pompiyyi Taṭaliyant, ɣer-sen ca n 2000 usegg°as

Later n tnayen-nni n yiwdan i yufin di Pompiyi Imussnawen Iṭaliyen ufin ca n later n ijjen tnayen n yiwdan…

23 novembre 2020

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar