Ineɣmisen

Tanfust n rebεa zi Ayt Weryaɣel

Milouda El Hankari Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira: Milouda El Hankari  ksiɣ-dd tanfust-a zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR DIALECTES BERBÉRES…

24 janvier 2021

Am wass-a 34 issegusa zeg wami nɣin Saɛid d Farid di llisi n Imzuren

Saɛid Buḍḍuft d Farid Akruḥ Deg useggas n tɣuri 86/87 umi ttuɣa imeḥḍaren n llisi sɣuyyun x lḥeqq-nnsen, aṭṭas n…

21 janvier 2021

Min ɣa ggeɣ mala ssneɣ ila iggur ad mteɣ ? « Soul » irezzu x temrarut

Afilm n "Soul" Manis d-ittas buḥbel, mamec ittili, d mani ig iggur ? Ma d ameɣlal (zeɛma buḥbel ittɣima i lebda)…

20 janvier 2021

Biden d aselway n Umarikan d Trump yugi ad yeḥḍer di ficta

Tala: BBC Wwḍen ad ggen Imarikaniyen Joe Biden d amɣar d jjdid x-asen.  Di Washington tettwagg ficta n umutti n…

20 janvier 2021

Wami i dd-iccur Useppanyu tamurt n Arif. (Occupation d’Ajdir)

Milouda El Hankari Leḥkayet-a ksiɣ-tt-idd zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR LES DIALECTES BERBÉRES DES BENI IZNASSEN, DU RIF…

19 janvier 2021

qat ɛad d tenni: Rexmis abarcan deg uɣennij Arifi!

Yenna‑yi: zic ttuɣa ccaten remɛani waha deg uɣennij, wer ttifed ca aṭṭas n iɣennijen x rexmis abarcan"d tidet, aṭṭas n…

19 janvier 2021

Yennayer n 1984, d ayezzim ittwasendaf mkul aseggas

Di 19 Yennayer 1984 ẓrint azgen ameqqran n tneddam di Arrif ca n tmeskanin d timeqqranin. Din wi dasent-ittsemman « aɣewweɣ…

19 janvier 2021

Tunes : Ad tekker ca n tefsut d jjdid awerni ɛecra n iseggusa ?

Tala: AFP Tenna lḥukuma di Tunes belli teṭṭef kṭer zi 600 n midden awerni rebɛa n llyali n iɣuyyan. Ca…

19 janvier 2021

Artistat‑nneɣ (1): Amcum n yemcumen.

Tala: Youtube: Tamazgha TV Iṭṭef tagiṭart, am ca n yejjen yeksi mmis, yeḍhar belli yessen-itt tessen-itt mliḥ. Waxxa ict twarat…

18 janvier 2021

Ɛali Ajwaw d Ttanuti ḍelqen-d i tnayen n iɣennijen d imaynuten

Ɛali Ajwaw Yessufeɣ-d umeɣnuj Arifi Ɛali Ajwaw ijjen uvidyu-klip yegga-as i yisem « Ih ya Nnaḍur ». Ad yili d ijjen tmerniwt…

18 janvier 2021

Amseksi x Cicnaq yewweḍ ar Libiya awerni Maser d Ledzayer

Getty Images Zegga temmers ijjen tefrist (statue) di Tizi Wezzu. Ussan-a imeggura n ujellid Amaziɣ Cicnaq. Umi i d-yusa Useggas…

18 janvier 2021

Imneɣ n Ɛednan teḥkem x-as lmeḥkama ad yemmet

Le Rifain Teḥkem lmeḥkama n Ṭanja ass-a n larbeɛ s tmettant x uqettal i yenɣin aḥenjir Ɛednan. Aqettal-a, tetbet x-as…

13 janvier 2021

S ubidyu: Artistat d imusnawen n Arif ssitimen-awem aseggas amaziɣ d amimun 2971.

https://www.youtube.com/watch?v=sqGWFqGBvd8

13 janvier 2021

« Ih ya Nnaḍur »; amaynu n Ɛali Ajwaw

Le Rifain Yeggur a dd-yessijj unaẓur arifi Ɛali Ajwaw (i yettwassnen s Mmi-s n tmurt), s yij n uɣennij d…

12 janvier 2021

Lɛutmani deg iraqen n wemsawaḍ anamun: « Aseggas ambarki! »

Saɛd ddin Lɛutmani Le Rifain Ibedd umeqqran n lḥukuma n Lmeɣrib, Seɛd ddin Lɛutmani, ɣer wadaf n useggas amaynu amaziɣ…

12 janvier 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar