26 novembre , 2021
TaddartAmaḍal

Amaḍal

🎤 Timura n tmunt n Uruppa iwḍent ɣer wemsetfaq s 750 milyar n wurut bac ad qḍant x min tegga kuruna

0
Iwḍen yimeqqranen n tmunt n tmura n Uruppa ɣer yijjen wemsetfaq bac ad qḍan x later n jjriḥect n "Covid-19".