Tamurt, tenhezz di Arrif x sellum n 4.6 Richter.

Izemmem usinag anamur ajyufizyawi ijjen unhezzi n tmurt iwweḍ 4.6 x sellum n Richter, ass-a n jjemɛa di jjwayeh n Biyya.

Mamec tenna tracca tanamurt n uḥeṭṭu zeg inhezziyen n tmurt, iḍeffren i usinag-a s ixef-nnes ila ammas n unhezzi n tmurt aqqa-t x cceṭ n jjihet n Biyya, yuqeɛ ɣer tseɛɛet n waḥit d 45 n tminutin d 57 n tsigunin (+1 grinitc).

Irni inna usinag-a, s ixef-nnes, ila anhezzi yemsar x lallaɣ n 13 ikilumiṭren, ɣer umselqi n wadir n tiriwt 35.384 x yeẓẓelmeḍ d wadir n tuzeggardt 4.069 x uɣelluy

Di facebook, aṭṭas n yewdan uran-dd ila ucin aked terjijit n tmurt..

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....