Tamurt tenhezz di Arrif, tameddit n ssbeḥ-a x sellum n 4.5 Richter.

ifser usinag anamur ajyufizyawi belli qa izemmem ijjen unhezzi n tmurt iwweḍ 5.4 x sellum n Richter, ass n lexmis di jjihet n Biyya.

Mamec tenna tracca tanamurt n uḥeṭṭu zeg inhezziyen n tmurt, iḍeffren i usinag-a s ixef-nnes, belli anhezzi-ya yemsar ɣer tenayen n ssbeḥ d 45 n tminutin.

Tala-ya tenna ila anhezzi yuqeɛ deg weɣbay n 17 kilumiṭer.

Di facebook, ttwafsaren ca n ifuṭuten d ibidyuten i yettzemmamen i taqsuḥi n tarjijit n tmurt.

Ijj n kamira tzemmem tarjijit n tmurt i ca n xemsa n isigunden, anhezzi-ya min ked ucan azgen ameqqran n imezdaɣ n Arrif, ula kṭer imezdaɣ n Biyya, mani ca zzag-sen ffɣen ɣer berra, d nitni gg°den ad asen-yuqeɛ ca.

Tuffut-a, azgen d ameqqran n imeḥḍaren ssufɣen-d tibadutin, qqaren di berra. D nitni ttegg°den ad tɛawed ad tenhezz tamurt.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....