Rifinox, jer ɣezzu n tmenɣiwt d ɣezzu n ususem!

Netta d mmi-s n Wezɣenɣan, ism-nnes Lḥusin Bellekrac, i yettwassnen s Rifinox. ilul ass n 3 zi mars aseggʷas n 1993. yudef g wazzerg n uɣennej amen yella εad d ameẓẓyan, yixḍar sstil n rrap, deg-s i yufa ixf-nnes.

Ttuɣa ittegg tizemmar d timeqqranin, awalen i ttuɣa ittɣennej, ttuɣa ittsaqar-iten-dd nnit. Yiweḍ ad yegg amkan-nnes deg wulawen n iḥudriyen, d merra wi das-yesḥessan.

Iɣennej x Arif d tmaziɣt d useggʷas amaynu d lfasad… Mkul aɣennij-nnes, niɣ mkul awal zeg uɣennij-nnes, d tabrat yessekka-tt ḥuma ad taweḍ. Maca din iεdawen n tebratin, inni i wer ittexsen tibratin ad awḍent. Ass n 2 zi mars 2015, iban-dd lexber belli Rifinox iweḍḍer, wer yeḍhir. εecrin n wussan awarn i manaya, εad i dd-ɣa iban lexber belli ufin ij n rrimet n yij uḥudri yettwaneɣ di lɣabet n Gurgu, manaya iban-dd zi ɣer ijadarmiyen n Wezɣenɣan.

Awarn i ɣezzu-ya, iwdan ttbehḍen. tawacunt-nnes, iwdan i t-yessnen, imeḍfar n iɣennijen-nnes… kulci yewḍa-dd x-asen lexber n ɣezzu-ya am wajjaj, wer uminen min yemsaren!..

Ttuɣa din ilaɣiten ḥuma a dd-tban tidet n ɣezzu-ya, d ifassen n lɣedran i yenɣin anaẓur ameɣnas Rifinox. Maca walu, imejjan qqnen, tiwura bellεent!.. Kkren yewdan, kkrent tmesmunin, ḥuma a dd-tban tidet, ḥuma ad yettwaɣ lḥeqq, maca amen neqqar lebda, la wi ɣa yaɣen lḥeqq, la wi dd-ɣa yesbanen tidet.

Yettwaneɣ Rifinox twalat tamezwarut, s ufus n tuεεefna d lɣedran, amen yettwaneɣ aṭṭas n twalatin s ususem d tidet i wer dd-ibinen x ɣezzu i deg-s yettwaggen…

Ɛebdelwaḥed Ḥennu
Ɛebdelwaḥed Ḥennuhttps://lerifain.fr/
S tira.. iles yeccat iẓewran...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....