Lerifain ittɛezza twacunt n « Azɣay »

Iwweḍ-aneɣ-d lexbar n tmettant n umeɣnas Amaziɣ tawmat Saɛid Azɣay i yettwassnen s yisem n « Buɛli n Sswani ». Igellin ila yella d ameɣnas n Tmaziɣt deg umussu adelsan Amaziɣ, raq n Wejda. Mamec ttuɣa iḥeṭṭer deg waṭṭas n imseksiten ittwaggen x Tmaziɣt. Bla ma a nettu ila netta ɛawed d uma-s n unaẓur « Muḥa Afriwen ».

Nettetter-as i twacunt n Azɣay d umeddukel-nneɣ Muḥa Afriwen ṣṣbar, ad isseres rebbi ixsan n Saɛid di jennet.

Neccin i Rebbi, d ɣer-s i ɣa-nedwel.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s