LeRifain ittɛezza tanaẓurt Silya Ziyani di tmettant n weltma-s

Silya, tajḍiḍt n lḥirak.

LeRifain

S uxeyyeq d ameqqran, yiweḍ-aneɣ-dd lexber n tmettant n Faraḥ Ziyani, weltma-s n tnaẓurt Silya.

Nettɛezza tawacunt n Ziyani. Ad yerḥem rebbi Faraḥ, a das-yessers rebbi ixsan di jjennet. Ad isebber rebbi tawacunt d nnhel n Ziyani.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....