Ijjen playa d jjdid tban-d deg Ibeqquyen

zi Facebook n Imad El Omrani

Ggin-d iwdan itterra taynit i tnaturt di Arrif, ca n ttṣṣawar d jjdid n ijjen playa tban-d deg Ibeqquyen. Playa-ya i d-ibanen di jjihet n uɣelluy n usaray anamur n Biyya. Amkan-a qqaren-as « Tara n tazarin ». Ɣer lmersa Ucarqi. Raq-a yudes i ddcar n Waduz, i d-yusin di teqbilt n Ibeqquyen. Amkan-a min ɣer tella iftasen cnin s waṭṭas.

Amek qqaren imezdaɣ, ila ddegg-a n tmeslayin ttwassnent aṭṭas. Xmi ittili aṭṭas n wenẓar, lebḥer ittili wer innehwel ca. Mani playat rennint di ririwet, niɣ ttbanent-id playat d timayna. Ɛawed qqaren ila deg iseggusa i di wer ittili wenẓar, ittnehwal dag-s lebḥar, xenni playat ttneḥsarent, ca zzag-sent ittetti-tent lebḥer. Anẓar ittawi-d akid-s icercuren n ucal ɣer tisi, lebḥer itterra-ten d ijdi, d manaya ittemsaran.

Aterras-a ad iraḥ ad iprufita di playa-ya tamaynut qbel ma ad tweḍḍer!

Ɣer ɛawed: « Arrayes n lebḥar » d ajellid n Ibeqquyen. 
https://www.facebook.com/imad.elomrani.9/posts/3235788243156923

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....