Ij n yesfeḍ igga tfawt sennej i Tfersit


Abdessamad Zeryuḥi: 
Iftutti-dd zeg ij n yesfeḍ d ameqqran, uca icuq di teqcurt ireqqan x tmurt (atmosphere) deg ujenna s 255.000km/h. 

Isfeḍ-a ẓrin-t deg was n lḥed 30 Yanayer zi Seppanya (Asinag Aseppanyu n tussna n yetran d ujenna

Tasḍart-a tekkar dag-s tmessi x 146km n ruɛra sennej i Jjrada uca texsi x 62km n ruɛra sennej i Tfersit.

Isfeḍ-a iberq-it uca isuwari-t usinag Aseppanyu n tussna n yetran d ujenna i ittilin deg wandalus. 

Talawin: laopiniondemalaga | arifnews.com

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....