« Adlis Amaziɣ » tettɛezza Muḥemmed Aderɣal di tmettant n yemma-s.

Iwweḍ-aneɣ-dd ass-a n lexmis, 17 ktuber zi 2022, lexbar n tmettant n tyemmat n umeddukel-nneɣ Muḥemmed Aderɣal.

Aderɣal i yellan d ameɣnas n Tmaziɣt, mamec i yella d amɣar n tmesmunt n Umeẓẓyan itteggen aṭṭas n inhezziten i yeqqnen ɣer tussna d umezgun.

Nettetter-as i lwacun n Uderɣal d umeddukel-nneɣ Muḥemmed ssbar, ad isseres rebbi ixsan n tyemmat-nnes di jennet.

Neccin i Rebbi, d ɣer-s i ɣa nedwel.

Asira n « Adlis Amaziɣ ».

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....