18 iseggusa n unhezzi n Biyya.. Ayezzim ԑad wer iggenfi

18 iseggusa zeg wami teԑda twaɣit i ttuɣa tԑic Biya llilet n 24 Febrayer 2004, mani dewlen Ibilajen ameknaw Imzuren, Tmasint d Ayt Qamra d ikerkuren. Aya yus-d s ijjen unhezzi n tmurt i yewwḍen 6.5 x sellum n Richter, mani ca n 1000 n yewdan i yemmuten, bla ma a nessiwel x ineyzam d iyujilen.

Γer tseԑԑet n tnayen n ssbeḥ, wami ttuɣa iwdan merra ṭṭsen, di ssbeḥ-nni n tlata, tamurt a tebda a tecḍeḥ, min ijjin ccḍiḥ-a n tmurt di lweqt-a tanita ad yejj aṭṭas n imettinen, ha inni min xef terdel taddart, ha inni min xef tuḍa ca n ḥajet, qqimen nnuɣen.

Midden wer ufin di tseԑԑatin timezwura wi ten ɣa iɣaten, bla ca n tzemmar n yewdan ig inejmen, d ca n tmesmunin d ijemmuԑen n midden i yeggin fus-nnsen ataɣ ad snejmen ca n ijjen niɣ ca n icten ԑad tedder.

Aked ṭṭiya n tfawt, d lḥal infrara, ad banen ibilajen i yeccin aԑmud aṭṭas, Ayt Qamra 203 n midden i g-s immuten, teḍfar-it-id Imzuren s 165 n umettin, Ayt Ɛebḍella s 90 n umettin, Imrabṭen s 107 n umettin, Ayt Yusef Uԑli s 64 n umettin, Rrwaḍi mmuten dag-s 24. Di ledcur a naf 58 immuten deg Ayt Dawd, ma Izemmuren tnayen n iwdan i dag-s immuten.

Lexbar ḥa iwweḍ, anexliԑ d tigg°di idla x Biya, ula kṭer aked imettinen i ttuɣa yellan mani mma, d tudrin iredlen, maca di Biyya, wer das-yuqiԑ bu ca n txessura n yewdan, xenni imezdaɣ ruḥen wtin tixuzam.

Iwdan kkin llyali timezwura di berra, lweqt ila d asemmiḍ, d wenẓar ttuɣa yeccat, di lweqt-nni Irifiyen ggin tizemmar d timeqqranin bac ad ssiwḍen tiwizawin i midden waxxa ɣer ledcur i yegg°jen, mani ca n ijjen iqqseḥ a din yaweḍ alaḥsab ibriden i ttuɣa yellan d uqlilen.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Min tessnem x « Rusadir » niɣ x Mlilet taqdimt ?

Rusadir ttuɣa-tt d ijjen tendint, qqaren belli tettwagg s ufus n ifuniken d Irumaniyen, maca din wi iqqaren ila abilaj n Rusadir ggin-tt Imaziɣen...

Min tenna Wikipedia X Naser Zzefzafi?

Naser Zzefzafi (isem n Zzefzafi ikk-dd zeg « Azefzaf ») ilul netta di 04 nufember 1979 di Lḥusima (Arrif), d ijjen umeɣnas d asertan d Arifi....