Σebdellah Yuεla yufa ijjen temḍelt dag-s ca n 500 Urifi di Spanya

Σebdellah Yuεla, ijjen zi tarwa n Arrif i yixḍaren ad yefret s yilem-nnes deg ussan n lḥirak n Arrif zegga tuɣa x-as rezzun ad ittwaṭṭef. Tazeddiɣt-nnes di Spanya, wer tejji ca taynit i yettic i umezruy n Arrif ad texsi. Iqqim amenni irezzu, ittbeqqac deg umezruy n Arrif i yudsen.

Deg wass n 21 Γuct, ifsar-dd Yuεla x Facebook-nnes, belli yufa ijjen temḍelt di temcant umi qqaren Valdés, di ẓelmeḍ n Spanya. Tamḍelt-a yettwaggen asegg°as n 1936 aked beddu n girra Taspanyut.
Tamḍelt-nni, mala walu tili dag-s jar 400 d 500 n wemḍel, alaḥsab mayen yenna umrezzu, zeg Irifiyen ittwappulsen. Dag-s ula Irifiyen umi neqqar « Arrigularis ». Niɣ ipulisen i tuɣa ixeddmen aked Spanya. Abarru n Irifiyen i yemmuten di garra-nni. Ijjen zzag-sen, yenna-dd deg ijjen ukumunṭir belli jedd-s yettwamḍel di temḍelt-nni.

Yuɛla, yenna εawed ila netta qa issujad ijjen ḍussi x temḍelt, ad ixzar larcif Aspanyu mayen x-as iqqar. Ad immelqa ula aked iwdan itterran taynit i tmkettit n temdint n Valdés.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Spanya tettagi ad tenɛem s min tegga d ɣezzu di Arrif.

Ila ca n tebratin i yettunuḍen, qqarent ila Spanya txes ad tenɛem s min tegga di Arrif, uca ad tewwec 100 melyun yuru...

Lmexzen Uliman yeṭṭef ijj n ucekkam n Lmeɣrib!

Karlsruhe (DPA): Lidara n ḥeṭṭu n tmurt talimant teṭṭef di letnayen yeɛdun (14 nuwenbir) ijjen Umeɣrabi di temdint n kulen, tcekk deg-s belli ttuɣa...

Ma Ad yeqqim Uliman di ṭṭlam di lmecta?

Qaɛɛad amnus n yinirji deg Uliman wer yekkis. Lidara  n ḥeṭṭu n wegdud d twiza di leɣrayeq (BKK) tenna  belli ca n twalatin, di churat idd-yegguren,...

Zzag-sen Messi d Ronaldo.. 10 n imiraren d ta d tameggarut-nnsen deg umundyal.

Lionel Messi d Cristiano Ronaldo d nitni i yeṭṭfen azzreg n tcamma n uḍar i waṭṭas n iseggusa, maca zemmren ad yili d ta...