Cahid Andic

Tussna d tsekla

Ԑbesslam Acehbar d tesɣart-ines ad yili, ad issitem asitem ifawen

Yura-t: Muḥemmed Caca, s weεdal n uselmad Munεim Azegza   Asturjem : Andic Ilul Ԑbdesslam Acehbar deg useggas n 1969,…

8 mars 2021

« Tagrawt n 47 » Talimant… Wer ttεiceɣ ca di tili n baba

Tagrawt n 47, zi tegrawin timeqqranin n tsekla i yeẓra Aliman awerni i girra tamaḍlant tis tnayen. Tus-d tagrawt-a maḥend…

28 février 2021

Sḥab jimat ggin ameknaw iɣerḍayen.. Ammu i tenna ict tɣuri.

Tiweḍ ict tɣuri amenεad i tettwagg, belli inni ittexsen ad d-awyen aṭṭas n jimat (llaykat). Tabridt n uxarres-nnsen tegga ameknaw…

27 février 2021

Ma ɛad ɣer-s amkan ɣer Brecht deg Uliman n yiḍ-a ?

Bertolt Brecht, yettwassnen ɛawed ɣer waṭṭas n midden s « Brixt », zeg yewdan i yejjin later d ameqqran deg umezgun amaḍlan,…

26 février 2021

Mlilet tekkes tafrist tameggarut n udiktatur Aspanyu Franco

tettwakkes tafrist tameggarut n ujiniral Francesco Franco zegga vuṭan di temdint n Mlilet maḥend ad kksen tafrist-a ta. Getty Images…

25 février 2021

Ɛeddenbi n ssuq.. Amjahed-nni i wer issin ḥedd

Ɛeddenbi n ssuq Yura-t: Muḥemmed Ameẓẓyan Aturjem : Andic Yettwassen s tmenna-nnes idewlen s lemtul : « Amjar d yeqqim d amjar,…

23 février 2021

Imeɣnaj n Arrif, sḍuqqzen-d iɣennijen d imaynuten

Ussan n Isri. Lerifain.fr Masyur.. Taseḍma ad tini awal-nnes Deg ijjen tmeddit, ttuɣa ttbanen-d imeɣnaj n Arrif srusan dag-s x…

22 février 2021

« Amaḍal Amaziɣ » yerni Tmaziɣt deg usit-nnes.

Tala: Lerifain.fr Terni tasentut n « éditions amazighes » i x-as d-itteffɣen uɣemmis n « Amaḍal Amaziɣ » i yellan ca n ɛicrin…

22 février 2021

Ha min tzemmrem ad tessnem x rrubu n  » Perseverance » i yellan di Mares

Hekku n « Perseverance rover » Ijjen hekku yessbeḥ Deg wussan i yeɛdan, tehwa tqutcit n « Perseverance rover »…

22 février 2021

Rrubu n « Perseverance» i yeḍfaren i Nasa yehwa x Mares

Nasa zi merra manaya, txes ad taweḍ ad d-terr x ijjen useqsi : Ma din tili can tudert ca n wass…

19 février 2021

Jamal Lɣazi, yessufeɣ-d ijjen wamud n tqessisin d jjdid

Tala: Facebook Yeggur ad issufeɣ wezlawi d artista Arifi, Jamal Lɣazi ijjen wamud n yezlan ad dag-s ismun ca n…

19 février 2021

Urar ɣer Imaziɣen n Arrif : Ass wis tlata : Lqubbet d arewwaḥ (3/3)

Taslit aked Tewzirin-nnes (Hart: 1959) Nessiwel deg umegrad-a x ca n leɛwayed i yeqqnen ɣer Urar di Arrif. D amezwaru…

18 février 2021

Heinrich Böll d amari Aliman ibedden aked tɣawsiwin n bnadem

Heinrich Böll zeg inni isbedden akabar n "izegzawen" deg Uliman Heinrich Böll maci zeg yinni isbedden tasekla Talimant n yiḍ-a…

18 février 2021

Lmencuri: Asinag imxumbar n dinn jar-as-dd d yen ittarin mɣaren s waṭṭas

Lmencuri aked Cukri Tala: Tadelsa n Arrif Mass Lmencuri, cekk zeg yizlawiyen imeqqranen i yejjin later deg usefru Amaziɣ n…

17 février 2021

Abeddel n uklima: Amaḍal ittemsazzal ɣer uhidrujin

Farfita (Getty Images) Briṭaniya deg useggas i yeɛdan tiweḍ ɣer ijjen nnumru d ameqqran di min yeqqnen ɣer ufares (production)…

17 février 2021

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar