ttwafen kter zi 160 n imeḍlan n iḥenjiren imeẓẓyanen di Kanada

AFP 14.07.2021

Asiɣi n tfawt x umezruy di Kanada, yessiweḍ ɣer twafit n waṭṭas n imeḍlan n iḥenjiren imeẓẓyanen -tarwa n imezdaɣ imezwura- i ttuɣa yettwakerfen di glizyat d sekwilat.

Ɛawed ttwafen di Kanada aṭṭas n imeḍlan i di netyen ayt bab n tmurt n tidet, kṭer zi 160 n imeḍlan n iḥenjiren imeẓẓyanen i yettwafen di tegzirt n Kuper deg ij n ddemnet ttuɣa-tt qbel d ssekwila. Ssekwila-nni ttuɣa ttrebban din min yeqqimen zi tarwa n imezdaɣ n umarikan imezwura,. zeg ineggura n lqern n 19, ar mani d 1975.

Azellif ameqqran n lḥukuma takanadit Justin Trudeau yenna: « iqqes-ayi wul » lami dd-yeffeɣ lexber, « Inni yemmuten wer nzemmar a ten-dd-nerr, maca nzemmar a nekkes afrag x tidet, a nexdem akked wamunen n wegdud asrew (agdud amezwar), maḥend a neqḍa x useḥqer, d useɛqer.

Arrayes n Kanada iswingim deg wemkan n twafit nni (Liam Richards/ AP)

Di simanat yeɛdan ttwafen di Kanada beɛda kṭer zeg 1000 n imeḍlan n tarwa n imezdaɣ imezwura n Kanada. Ttuɣa ttwaggen s bezzez di sekwilat mani dasen-ɣa-mesḥen tanettit-nsen.

zeg 1874, ca n 150.000 n iḥenjiren tarwa n wegdud asrew, bbẓen-ten s uɣil di glizyat. Aṭṭas zeg-sen i xef yettwaɛedda niɣ ittwakerfes. Ar nhar-a, leḥsab yeqqar belli ca  n 4000 zeg iḥenjiren-a mmuten ɣir s wuxsas. taneggarut n ssekwilat-nni teqqen di ttesɛinat.

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Ma Ad yeqqim Uliman di ṭṭlam di lmecta?

Qaɛɛad amnus n yinirji deg Uliman wer yekkis. Lidara  n ḥeṭṭu n wegdud d twiza di leɣrayeq (BKK) tenna  belli ca n twalatin, di churat idd-yegguren,...

Zzag-sen Messi d Ronaldo.. 10 n imiraren d ta d tameggarut-nnsen deg umundyal.

Lionel Messi d Cristiano Ronaldo d nitni i yeṭṭfen azzreg n tcamma n uḍar i waṭṭas n iseggusa, maca zemmren ad yili d ta...

Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n usegg°as, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg usegg°as...

« Min yeswa webrid n lebḥar, a zeg-s ɣreɣ Talimant ḥsen »

Aṭṭas n tsedmiwin di Facebook deg-sent iwdan i rezzun ad raḥen Aliman, ca s lxedmet ca s tɣuri, maca ccurent s imeɣrabiyyen i wer...