Tahenjirt n 9 n isseggusa ɣaten‑tet zi remrak ak d wargaz n 55 issegusa itt‑yesɣin s 2000 URU

Abdessamad Zeryouhi

Ij n thenjirt i ɣer yella 9 n issegusa tettwaɣat deg Wafɣanistan zi lemlak. Tahanjirt-a umi qqaren Parwana temmenz char yeɛdan s 2000 URU zzat i kamira Tamirikanit n CNN, i yijj n wergaz ɣer‑s 55 issegusa. D waṭṭas n tenɛaccin i bab-as n thenjirt-a, i wer yufin afsay i yemxumbal-nnes.

Ij n Tmesmunt d tamirikaniyt i ittmenɣan x lemlak n iḥenjiren, tɣat taḥenjirt-a, sɣint ḥuma as rren tilelli-nnes.

Tala: hln

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Ma Ad yeqqim Uliman di ṭṭlam di lmecta?

Qaɛɛad amnus n yinirji deg Uliman wer yekkis. Lidara  n ḥeṭṭu n wegdud d twiza di leɣrayeq (BKK) tenna  belli ca n twalatin, di churat idd-yegguren,...

Zzag-sen Messi d Ronaldo.. 10 n imiraren d ta d tameggarut-nnsen deg umundyal.

Lionel Messi d Cristiano Ronaldo d nitni i yeṭṭfen azzreg n tcamma n uḍar i waṭṭas n iseggusa, maca zemmren ad yili d ta...

Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n usegg°as, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg usegg°as...

« Min yeswa webrid n lebḥar, a zeg-s ɣreɣ Talimant ḥsen »

Aṭṭas n tsedmiwin di Facebook deg-sent iwdan i rezzun ad raḥen Aliman, ca s lxedmet ca s tɣuri, maca ccurent s imeɣrabiyyen i wer...