Ikemmuḍen n tmessi, zi Arrif ar yeffus n Uruppa amen tekmel.

Ayenni iwwḍen bumbirut Imeɣrabiyen sxessayen di tmessi i imenɛen di ca n yimukan di Arrif uɣelluy, d aya i tenna France Presse.

Di Leɛrayec weḥḥed-s nḍerrent ca n 4660 uhiktar n tmura, mani tecca tmessi azgen ameqqran zzag-s alaḥal, ttwafen ɛawed ibeqqiḍen d imeqqranen n yikemmuḍen i yenɣin ijjen bnadem.

Ar lux, rewlent 1325 n twacunin zi 19 n ledcur.

Aṭṭas n lemxazniya d bumbirut wwḍen ɣer imukan n tmessi, ula kṭer di Leqser Lkbir, mani teṭṭef tmessi deg ijjen wemkan iqqseḥ ad dinni yaweḍ bnadem.

Abarru n ihiktaren ittwareddjen di tmura n Wazzan, Tiṭṭawin d Taza.

Leḥmu iwweḍen ar 40 n tsekfelt d usemmiḍ, yejja asexsi n tmessi yettraḥ itteqsiḥ kṭer.

Ar lux ula d ijjen wer yessin mayemmi tekker tmessi, maca Lmexzen wer issigg°ij ca ila bnadem ɣer-s fus di manaya.

Ttwaggent tzemmar bac ad sbedden aceɛɛel n tmessi s usexdem n ṭṭiyarat n “Kandir” iḍeffrent i tmedwas n ujenna (les forces aériennes) d rebɛa n ṭṭiyyarat-nniḍen zi marka n « Turbu Trac », wami fesren aṭṭas n imsexsayen d ifurstiten d lmexzaniya d iwdan iswizan deg imukan mani llant tmessi.  

Ijjen tesfift n leḥmu telqef Lmuɣrib, tiweḍ ar 45 n tsekfelt, mani tamurt tettsufra s tzawa d lazaɣ n waman.

Ikemmuḍen mani mma deg Uruppa

Timessi qa teṭṭef deg waṭṭas n iraqqen deg yiffus n uruppa, am Putugal, Agrik, Spaniya d Fransa d Uṭalyan.

Imsexsayen tteggen tizemmar maḥend ad sxesyen timessi irɣin di leɣwabi n Upurtugal d Spaniya d yeffus uɣelluy n Fransa ikkren s leḥmu i illa ittban ad iqqim ammen.

Ijjen umendah n ṭṭiyara immut zegga tewḍa ṭṭiyara-nnes i ttuɣa ineddeh deg igmiren jar upurtugal aked Spaniya.

Ikemmuḍen reddjen jjihet n Gironde Tafransist, mani i d-snejmen ca n 12 n alef n midden.

Deg yiffus n Spaniya, ṭṭerf i Costa del Sol, ca n 2300 n bnadem irewlen zegga temneɛ timessi di tewririn n Mixiyas.

Ẓrin midden ittraḥen ɣer lebḥer ddexxan ittggeɛɛad-d zi tewririn-a, mani ṭṭiyyarat tteggent tizemmar maḥend ad sxesyent timessi.

Zeg wass n ttlata, igeɛɛed leḥmu ɣer 47 n tsekfelt deg upurtugal, teɛda 40 di Spaniya min ijjin lkampawat uzɣen, d aya ittɛawanen ɣer uselseq n tmessi, mani mmuten ca n 300 n yewdan s lesbab n tmessi di tnayen-a n tmura amek tenna EFE.

Ttwaḥsabent tineddam i d-yusin x yiẓelmeḍ d uɣelluy n Porto d tinni i yeḥman aṭṭas deg upurtugal, x manaya nettaf dag-sent timessi s waṭṭas.

Ikemmuḍen reddjen ca 30 alef n uhiktar n tmura aseggas-a, min illan d nnumru ameqqran zi 2017 wami temneɛ timessi purtugal, mmuten zzag-s ca n 100 n yewdan.

Izegnan nniḍen zeg umiditirani tleqef-iten tmessi, deg Uṭalyan, tefser-d lḥukuma lḥal n uɣawel deg yiɣzer n “Pô” i yuzɣen, iɣzer ameqqran deg Uṭlyan, mani di ca n yimukan aman ggin ameknaw ufilu waha.

Fransa, ula d nettat tgeɛɛed dag-s tirɣi, tiweḍ dag-s 40 n tsekflet, din wi yettrajan ad temmerni kṭer di simana i d-igguren, ssersen 16 n jjwayeh di lḥal n uɣawel.

Tisfay n leḥmu dewlent ttmernayent kṭer ukṭer, ttsiɣant ijjen lweqt d azegrar zeg useggas, mani tgeɛɛed taskfelt n leḥmu s 1.1 zeg wami ibda ufabriki, leḥmu ayenni i ɣa-iqqim ittgeɛɛad maḥend tinbaḍin wer tteggent walu bac ad sneqsent zeg usufeɣ n ukarbun.  

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Ma Ad yeqqim Uliman di ṭṭlam di lmecta?

Qaɛɛad amnus n yinirji deg Uliman wer yekkis. Lidara  n ḥeṭṭu n wegdud d twiza di leɣrayeq (BKK) tenna  belli ca n twalatin, di churat idd-yegguren,...

Zzag-sen Messi d Ronaldo.. 10 n imiraren d ta d tameggarut-nnsen deg umundyal.

Lionel Messi d Cristiano Ronaldo d nitni i yeṭṭfen azzreg n tcamma n uḍar i waṭṭas n iseggusa, maca zemmren ad yili d ta...

Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n usegg°as, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg usegg°as...

Xmi ittakk°aḍ uplastik ɣer uceffay n wutuḍ n temɣarin

« Ma din min nzemmer a negg bla ma nedwel ɣer uplastik ? Walu ! ». Ammu i yeqqar ijjen zeg inni icerken deg ijjen wawal i terẓem BBC...