Fransa ad tbelleɛ marra ddiskutikat 4 n simanat

Abdessamad Zeryouhi

Diskutikat di Fransa ixessa ad belɛen 4 n simanat i dd-yegguren. Rni ɣer-s ad ziyyaren lqanun i yeqqnen ɣrr tkumam di ssekwilat.

D manaya i yenna uwzir amzewaru n Fransa Jean Castex. Aẓiyyar-a ad ggen ḥuma d sneqsen zeg ubirus n corona.

Abeleɛ n ddiskutikat ad yrbda ass n jjemɛa 10 dujembir. Ɛlaḥsab lwizara n usxinctar ca n 1200 n ddiskutikat i ɣa yeccen tikti s lqanun-a n jdid. 

Maca lḥukuma Tafransist a kid-sen teswiza ḥuma wer ssazayen.

Lxedmet zi laggᵒaj (home office)

Zi lux d tsawent ixessa ra d iḥenjiren imeẓyanen ad teggen tikumam di lemraḥ n ssekwila. 

Maca wer ttbeliɛen ca ssekwilat ij n umalas zzat i lkunji n tjarst am mamec ggin di Biljik.

Ɛawed yenna Castex ixessa ccarakat ad sxedment ixeddamen zi taddart mecḥal ma zemmerent. Rni ɣer-s tisineft wis 3 i rezzun ad ggen i waṭṭas n yewdan. 

Ifransisen i ɣer yella kṭer zi 65 n iseggʷusa zemmeren ad ggen tisineft-a wis 3 bla assejel.

Tisinaf i imeẓẓyanen

Ra d iḥenjiren d tḥenjirin i ɣer illa jer 5 d 11 n iseggusa zemmern ad ggen tisinaf. Ar lux ja tteggen tisinaf i iḥenjiren i di yella lehlak waha. 

Lqanun-a n jjdid wer yewɛar am wrnni i ggin di lmujat yeɛdan. Inna uwzir amezwaru Castex: Rux walli ca d akud n ubelleɛ, lqanunat ixsa ad irin am mamec yella lḥal.

Tala: hln.be/

Majid Aqelɛi
Majid Aqelɛi
Majid, Izran, Tudart tazgzawt, d Tussna...

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Ma Ad yeqqim Uliman di ṭṭlam di lmecta?

Qaɛɛad amnus n yinirji deg Uliman wer yekkis. Lidara  n ḥeṭṭu n wegdud d twiza di leɣrayeq (BKK) tenna  belli ca n twalatin, di churat idd-yegguren,...

Zzag-sen Messi d Ronaldo.. 10 n imiraren d ta d tameggarut-nnsen deg umundyal.

Lionel Messi d Cristiano Ronaldo d nitni i yeṭṭfen azzreg n tcamma n uḍar i waṭṭas n iseggusa, maca zemmren ad yili d ta...

Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n usegg°as, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg usegg°as...

« Min yeswa webrid n lebḥar, a zeg-s ɣreɣ Talimant ḥsen »

Aṭṭas n tsedmiwin di Facebook deg-sent iwdan i rezzun ad raḥen Aliman, ca s lxedmet ca s tɣuri, maca ccurent s imeɣrabiyyen i wer...