Ṭubis amzwaru di Mechelen igguren mbla acifur

Yura-t: Ɛebdessamad Zaryuḥi

Tala: www.vrt.be

Di sennej n Mechelen mani llant aṭṭas n fabrikat (lmaɛamil), bdan gguren iṭubisen mbla acifur zeg wass n letnayen 13 yunyu. Ddegg-a n ṭṭubis i yegurren mbla acifur d amzwaru deg ibriden n Flaman (Vlaanderen). Ṭubis-a ikessi iwdan d selɛet. « Ɛad ɣer-neɣ uɣir di lqanun a negg ijjen uterras ittqabal ṭubis-a xmi iggur, maca mala tekkared a texzared nehra wenni ittqabalen », i teqqar Vicky Vanmarcke (zi lḥisb n ilibiraliyen), d tannabet n temdint Mechelen i illan x transpur.

Teqqar Vicky Vanmarcke belli ṭubis-a rezzun a t-ggen i 2 n tmeslayin:

Takessit n iwdan i idrin zi ṭubis, maca umi iqqim ɛad drust n webrid ar wemcan mani xedmen, d usiwed n selɛet tameẓẓyant i d-ssaɣen iwdan zeg internet. Yinni i ixeddmen deg umcan-a n Mechelen mani llant aṭṭas n fabrikat, zemmren ad ttren s applikasyun ɣar man-t tseɛɛet i d-ɣa-yas ṭubis. Xenni xmi d-ɣa-yas ṭubis zemmren ad kksen selɛet-nsen tameẓẓyant zi ṭubis niɣ tteggen deg-s selɛet-nsen tameẓẓyant i xsen ad sqaden i ḥedd.

Fuṭu: Tubis izemmer ad iksi 8 n yewdan d selɛet tameẓyant

Ta twalat tamezwarut iggur tubis-a di Flaman, manaya itwaḥsab zeg ijj n upruji n Urupa. Aṭṭas n trezzutin qqarent belli ṭṭumubinat i gurrent utumatik mbla acifur, senqassent laksidat d filat. Mala yugur-aneɣ mliḥ manaya, nrezzu a nejj iṭubisen-a ad ugguren ra deg imucan-nneɣni mani ggurent aṭṭas n tumubinat, i teqqar Vicky Vanmarcke.

Fuṭu: Tamɣart tkessi-d lpakkiyet-nnes zi tubis

AƐESSAS

Lqanun iqqar belli ɛad ittxessa ad deg-s yili uɛessas di ṭubis-a ḥuma ad isbedd ṭubis mala yemsar ca n lxaṭar, maca nurmal tubis-a iprugrama mliḥ ḥuma ad yuggur weḥḥd-s. Aɛessas i ɣa-yilin di ṭubis nehra ma d yili d acifur. Ɛawed ṭubis-a zemmren a t-segguren zi lagʷaj.

Tamdimt n Mechelen a tqelleb apruji-ya 2 iyuren. Ɛla ḥsab ajareb n yewdan i deg-s ɣa-yenyen d ccarakat i ɣa ixḍaren min ɣa-ggen deg yimal.

Fuṭu: Tubis iggur di lwest n temdint n Mechelen xmi sqadan sselɛet

Amaynu

Yeqqen ɣer-s

Ma Ad yeqqim Uliman di ṭṭlam di lmecta?

Qaɛɛad amnus n yinirji deg Uliman wer yekkis. Lidara  n ḥeṭṭu n wegdud d twiza di leɣrayeq (BKK) tenna  belli ca n twalatin, di churat idd-yegguren,...

Zzag-sen Messi d Ronaldo.. 10 n imiraren d ta d tameggarut-nnsen deg umundyal.

Lionel Messi d Cristiano Ronaldo d nitni i yeṭṭfen azzreg n tcamma n uḍar i waṭṭas n iseggusa, maca zemmren ad yili d ta...

Merhran Karimi.. Aḍlib Ayrani n Roissy min xef ixdem Spielberg, immut.

Ila ɣer-s 77 n usegg°as, Mehran Karimi Nasseri d netta d aterras i ttuɣa yirar Tom Hanks deg ufilem n « Le terminal » deg usegg°as...

Xmi ittakk°aḍ uplastik ɣer uceffay n wutuḍ n temɣarin

« Ma din min nzemmer a negg bla ma nedwel ɣer uplastik ? Walu ! ». Ammu i yeqqar ijjen zeg inni icerken deg ijjen wawal i terẓem BBC...