16 octobre , 2021

Amaynu

Imassen n « Social Media » .. Ad tebbuhlyed xmi ɣa teɣred manaya

Deg uneqqis wanita iggur a nessen aṭṭas n istatistiken i yeqqnen ɣer social media. Imken nnumrawat-a i da ɣa newwec ad aneɣ-jjen a nɛawed...

Tababat n uprugram aṭumik Apakistani Abdul kadir khan, immut di 10 ktuber 2021.

Amussnaw Apakistani n aṭumika, immut awarni umi t‑iwyen ɣer seppiṭar x lehlak n tarut. Abdul kadir khan i immuten x 85 issegusa, ucin-as ccan n...

Tudert tazegzawt

Mamec d Melmi ɣa temmet Tfukt-nneɣ ?

Mamec i ɣa tili tfukt-nneɣ awerni xmi ɣa temmut ? Ssersen imussnawen aṭṭas n lxezrat zi ssa d usawen x mamec i ɣa isala usistim-nneɣ...

Aḥeṭṭu n twennaḍt : εad neqqen deg yimeɣnas ikulujiyen

Aṭṭas n imeɣnas i ixeddmen x yikulujiya mamec xeddmen ula x « tmura n jjmaɛet », imeɣnas-a aṭṭas zeg-sen i neqqen. D manaya i tenna ijjen...

Pulitik

Tussna

Mamec d Melmi ɣa temmet Tfukt-nneɣ ?

Mamec i ɣa tili tfukt-nneɣ awerni xmi ɣa temmut ? Ssersen imussnawen aṭṭas n lxezrat zi ssa d usawen x mamec i ɣa isala usistim-nneɣ...

Ḍfar‑aneɣ

FansLike
FollowersFollow
FollowersFollow
81SubscribersSubscribe

Tira

Aselmed n Tira

Tamsirt 6

https://youtu.be/0YDsdX4A6U4

Tamsirt 5

Tamsirt 4

Tasekla

Tira d tsekla deg uxarres Amaziɣ aqdim

0
di tɣuri-ya, yeggur a nbedd x tarezzut i yegga umarezzu Afransis Paul Manceaux deg umeggaru n lqern tseɛṭac. D netta ittbeqqec x unhezzi n...

Atrabas, tanfust n Musṭafa Ayneḍ

0
Dag-i mezri anict n wedrar . Ssitimeɣ mli ɣa afeɣ tnayen duru ḥuma ad sɣeɣ tcamma, ad irareɣ weḥdi. A dd-ɣeḍleɣ lbeqq x Belluṭṭa...

Aɣrib di tmurt-nnes

Taɣerrabut n mika!

Timuɣriwin

Ineɣmisen

Lkif di Arrif : waxxa teẓẓud baṭaṭa ad tt-teɣmi d taḥcict

Zegga ttyarita, lḥukuma Tameɣrabit tessers izerfan i zi ɣa tettwaẓẓu teḥcict n lkif. Inni ig ittbeddan x manaya qqaren ila qa izerfan-a usin-dd x tizi...

Ḍfar‑aneɣ

FansLike
FollowersFollow
FollowersFollow
81SubscribersSubscribe

Ssa d ssih

Tapsikulujit

Ma nzemmer a nesgenfa adiprisyu s ugaz n tḍeḥḥakt ?

Manaya izemmer ad yili d asitem i usgenfi n udiprisyu. Ca n imerzuten deg Umarikan wwḍen ad afen ij n tebridt d tamaynut i...

ƔER/SELL

🔊 Ijjen ubilyunar d Arumani immut awerni umi tewḍa ṭṭiyara-nnes di Milan

Abilyunar Arumani Dan Petrescu d tnayen zi lawcun-nnes mmuten awerni umi tewḍa ṭṭiyara-nnsen x ij n lebni ixwan di Milan, Italya. Ij n ṭṭiyara privi,...

🔊 Merra min tzemmred ad tessned x « lminimalizem »? (+audio)

https://open.spotify.com/episode/51Wr3hk40L9dGhOSQXLFO3 Tira d tmijja: Karima Ouaali Aṭṭas n warruḍ i tesɣid wer ten-tariḍed-ca, aṭṭas n yidlisen i ɣer-k wer ten-teɣrid ca, aṭṭas n leqcuε di kuzina...

🔊 Tamɣart Tarifit d leɣnuj : ij n usijji x min yeɛdan

https://open.spotify.com/episode/4LkprtjL8ULsZ9Nipo2tfg Aṭṭas n tɣuriwin i ixedmen x lḥal n temɣart deg wagduden n Imaziɣen iqdimen, ssiwlent x ij n ufuṭu ibberken n waddad mamec...

🔊 Tameṭṭut tameqqrant

Audio 5:30 Tanfust yura‑t: Halim El Madani D ict n tmeṭṭut temɣar, teddar aṭṭas n iseggusa xef tma n yeɣẓaṛ, teṭṭef deg yexf-nnes s yexf-nnes d tzemmar...

🔊 Amẓiwen – Monsters: Film n Aksel Rifman

"Wenni ittemcubbucen akd wamẓiwen, wer itxess ad iẓer ixf‑nnes yedwel d amẓiw"Friedrich Nietzsche Isem: Amziwen, MonstersAsegg°as n wufuɣ: 2018Asufeɣ d Tira: Aksel RifmanAfares: Ɛebderraḥim HerbalRirart:...

CA ZI CA

Di min yeɛdun, ttuɣa ttmunen jjmaɛet n yijj n ddcar, sqadan ijjen zi tarwa n ddcar ad iraḥ a dd-yeḥri imendi deg yijjen tsirt...

taẓuri

TADELSA

#

Amaynu

trend