Neolithic…akuḍ i di nqelben yegduden x temɣart !

Tura-t: Tifraz gharmao "Tamɣart tella ḥuma ad tili di taddart, tella ḥuma ad tessgem, ad teḥda lwacun nnes, tamɣart ixessa…

Ԑbesslam Acehbar d tesɣart-ines ad yili, ad issitem asitem ifawen

Yura-t: Muḥemmed Caca, s weεdal n uselmad Munεim Azegza   Asturjem : Andic Ilul Ԑbdesslam Acehbar deg useggas n 1969,…

Tarifit d yemxumbal n tgumi-ines

Tura-t: Miluda Lḥenkari Adaf (introduction) Inna Miquel León Portilla deg usefru-ines s Nahuatl:Melmi ij n tutlayt tettmettaAṭṭas ttwaḥsaben mmutenYin neḍḍen…

Rifinox, jer ɣezzu n tmenɣiwt d ɣezzu n ususem!

Netta d mmi-s n Wezɣenɣan, ism-nnes Lḥusin Bellekrac, i yettwassnen s Rifinox. ilul ass n 3 zi mars aseggʷas n…

Setta n tmeslayin wer tent-tessined x Albert Einstein

Yura‑t: Anir Maziɣ © picture alliance / dpa Albirt Aynctayen (s tlimant : Albert Einstein) d amussnaw d ameqqran n…

« Tagrawt n 47 » Talimant… Wer ttεiceɣ ca di tili n baba

Tagrawt n 47, zi tegrawin timeqqranin n tsekla i yeẓra Aliman awerni i girra tamaḍlant tis tnayen. Tus-d tagrawt-a maḥend…

Sḥab jimat ggin ameknaw iɣerḍayen.. Ammu i tenna ict tɣuri.

Tiweḍ ict tɣuri amenεad i tettwagg, belli inni ittexsen ad d-awyen aṭṭas n jimat (llaykat). Tabridt n uxarres-nnsen tegga ameknaw…

Ma ɛad ɣer-s amkan ɣer Brecht deg Uliman n yiḍ-a ?

Bertolt Brecht, yettwassnen ɛawed ɣer waṭṭas n midden s « Brixt », zeg yewdan i yejjin later d ameqqran deg umezgun amaḍlan,…

Mlilet tekkes tafrist tameggarut n udiktatur Aspanyu Franco

tettwakkes tafrist tameggarut n ujiniral Francesco Franco zegga vuṭan di temdint n Mlilet maḥend ad kksen tafrist-a ta. Getty Images…

Tenɣit tmatimatikt : Arxamides d tḥajit n lmut nnes.

Yura‑t: Anir Maziɣ Tala: wikimedia Arxamides (niɣ Arcamides) , netta d ijjen umussnaw n ugama (nature), n tmatimatikt, n ufizik,…

Ɛeddenbi n ssuq.. Amjahed-nni i wer issin ḥedd

Ɛeddenbi n ssuq Yura-t: Muḥemmed Ameẓẓyan Aturjem : Andic Yettwassen s tmenna-nnes idewlen s lemtul : « Amjar d yeqqim d amjar,…

Imeɣnaj n Arrif, sḍuqqzen-d iɣennijen d imaynuten

Ussan n Isri. Lerifain.fr Masyur.. Taseḍma ad tini awal-nnes Deg ijjen tmeddit, ttuɣa ttbanen-d imeɣnaj n Arrif srusan dag-s x…

« Amaḍal Amaziɣ » yerni Tmaziɣt deg usit-nnes.

Tala: Lerifain.fr Terni tasentut n « éditions amazighes » i x-as d-itteffɣen uɣemmis n « Amaḍal Amaziɣ » i yellan ca n ɛicrin…

Ha min tzemmrem ad tessnem x rrubu n  » Perseverance » i yellan di Mares

Hekku n « Perseverance rover » Ijjen hekku yessbeḥ Deg wussan i yeɛdan, tehwa tqutcit n « Perseverance rover »…

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar