26 septembre 2022
Deg wass n 28 cutenbir i dd-ɣa-asen, iggur ad dd-mmlen deg uɣawas n “iẓewran d wafriwen” (des racines et des ailes), ass n 28 cutebnir, mamec yegga wudem n uferɛun, aya xedment x-as ca n tmussnawin. Mamec ttuɣa yegga uferɛun, aked 103 n iḥenjiren, d 200 n txeddamin d 11 n temɣarin, zzag-sent ula d Nifertiti ittwassnen? Manaya iggur ad...

Wer teggured illa mani i c-ɣa-yawi Llah taɛala

Akarikatur n Mohand Abttoy
FansLike
FollowersḌfer-aneɣ
213FollowersḌfer-aneɣ
81SubscribersSubscribe

Tayaẓiḍt d tmellalin n wureɣ

0
Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf. Yekker deg yij n zzman yeɛdu, ttuɣa din ij uwessar d twessart, ttɛicen illa tnayen idsen...

Tapsikulujt

Ijjen tmeɣunjt d Tamarikant tettɛawad min x-as ikkin aked porno.

0
Tenna tameɣnujt i iwwin aṭṭas n tsemɣurin n Grammy, Billie Eilish, ila ttuɣa tettebla s ifilmawen n porno di temẓi-nnes. Ddeg-a ibda ɣer-s zeg...

Tudert tazegzawt

Aselmed n Tira

Tamsirt 6

Tamsirt 5

Tamsirt 4

Tamsirt 3

Tamsirt 2

Tussna

Ca zi ca