19 octobre , 2021

Amaynu

Zuzu d yekfer ameẓluḍ (Tanfust n imeẓẓyanen)

Tanfust n imeẓẓyanen zi 8 al 15 n isegg°usa Yura-tt: Ɛebdelwaḥed ḤENNU        Ttuɣa dinn ijj n uyarẓiẓ qqaren-as Zuzu, yejja-s-dd baba-s aṭṭas n igelwan. Ttuɣa...

lwizara n barra n Hulanda tudef di ddusi n Ɛumar Radi

Lḥukuma n Hulanda tenker belli ad yili ca n ujurnalist d ameɣrabi iqern-as tameẓẓuɣt i Lmeɣrib. Awzir Ben Knapen itetter tikkest n wefray zi...

Tudert tazegzawt

Mamec d Melmi ɣa temmet Tfukt-nneɣ ?

Mamec i ɣa tili tfukt-nneɣ awerni xmi ɣa temmut ? Ssersen imussnawen aṭṭas n lxezrat zi ssa d usawen x mamec i ɣa isala usistim-nneɣ...

Aḥeṭṭu n twennaḍt : εad neqqen deg yimeɣnas ikulujiyen

Aṭṭas n imeɣnas i ixeddmen x yikulujiya mamec xeddmen ula x « tmura n jjmaɛet », imeɣnas-a aṭṭas zeg-sen i neqqen. D manaya i tenna ijjen...

Pulitik

Tussna

Ḍfar‑aneɣ

FansLike
FollowersFollow
FollowersFollow
81SubscribersSubscribe

Tira

Aselmed n Tira

Tamsirt 6

https://youtu.be/0YDsdX4A6U4

Tamsirt 5

Tamsirt 4

Tasekla

Ijjen tmarit tettɛawad : Wer ssineɣ ila day-i tutist ar mani wwḍeɣ...

0
D ijj n yirim (expérience) weḥḥed-s i yekkin x tamarit Marianne Eloise i dd-iɛawden x tḥajit-nnes aked tutist. D mamec tegga tessen ila dag-s...

Murad Mutawakkil yerra ungal n « Imán » Aspanyu ɣer Tmaziɣt

0
Immerni-dd ɣer wazzareg n usɣel ijjen wungal d amaynu yerr-it-id Murad Mutawakkil ɣer Tmaziɣt n Arrif. Ungal-a netta d "Imán" (iffeɣ-dd asegg°as n 1930)...

Timuɣriwin

Ineɣmisen

Lkif di Arrif : waxxa teẓẓud baṭaṭa ad tt-teɣmi d taḥcict

Zegga ttyarita, lḥukuma Tameɣrabit tessers izerfan i zi ɣa tettwaẓẓu teḥcict n lkif. Inni ig ittbeddan x manaya qqaren ila qa izerfan-a usin-dd x tizi...

Ḍfar‑aneɣ

FansLike
FollowersFollow
FollowersFollow
81SubscribersSubscribe

Ssa d ssih

Tapsikulujit

Ma nzemmer a nesgenfa adiprisyu s ugaz n tḍeḥḥakt ?

Manaya izemmer ad yili d asitem i usgenfi n udiprisyu. Ca n imerzuten deg Umarikan wwḍen ad afen ij n tebridt d tamaynut i...

ƔER/SELL

🔊 Ijjen ubilyunar d Arumani immut awerni umi tewḍa ṭṭiyara-nnes di Milan

Abilyunar Arumani Dan Petrescu d tnayen zi lawcun-nnes mmuten awerni umi tewḍa ṭṭiyara-nnsen x ij n lebni ixwan di Milan, Italya. Ij n ṭṭiyara privi,...

🔊 Merra min tzemmred ad tessned x « lminimalizem »? (+audio)

https://open.spotify.com/episode/51Wr3hk40L9dGhOSQXLFO3 Tira d tmijja: Karima Ouaali Aṭṭas n warruḍ i tesɣid wer ten-tariḍed-ca, aṭṭas n yidlisen i ɣer-k wer ten-teɣrid ca, aṭṭas n leqcuε di kuzina...

🔊 Tamɣart Tarifit d leɣnuj : ij n usijji x min yeɛdan

https://open.spotify.com/episode/4LkprtjL8ULsZ9Nipo2tfg Aṭṭas n tɣuriwin i ixedmen x lḥal n temɣart deg wagduden n Imaziɣen iqdimen, ssiwlent x ij n ufuṭu ibberken n waddad mamec...

🔊 Tameṭṭut tameqqrant

Audio 5:30 Tanfust yura‑t: Halim El Madani D ict n tmeṭṭut temɣar, teddar aṭṭas n iseggusa xef tma n yeɣẓaṛ, teṭṭef deg yexf-nnes s yexf-nnes d tzemmar...

🔊 Amẓiwen – Monsters: Film n Aksel Rifman

"Wenni ittemcubbucen akd wamẓiwen, wer itxess ad iẓer ixf‑nnes yedwel d amẓiw"Friedrich Nietzsche Isem: Amziwen, MonstersAsegg°as n wufuɣ: 2018Asufeɣ d Tira: Aksel RifmanAfares: Ɛebderraḥim HerbalRirart:...

CA ZI CA

lerifain.fr Aṭṭas n iseqsan ttemrusan x tlelleyyin di Lmuɣrib. Zegga ṭṭfen Ɛumar Rraḍi, wcin-as ttuhmet n ttaɛeddu asiksi x ijjen tjurnalsit txeddem akid-s deg usit...

taẓuri

TADELSA

#

Amaynu

trend