25 juillet , 2021

Amaynu

Lmeɣrib yenker belli iqern tamejjunt i ḥedd.

Aprugram n Pegasus yettwaḥsab yegga ḥala deg Uruppa, Lmeɣrib yenker, Israyil tegga tasedma n trezzut x tidet. Wi yumern x uprugram n Pegasus? Aprugram-a n...

Tudert tazegzawt

Playat n Arrif ccurent s ibuntwen n ugarru d plastik

Issiwel ij n uneqqis issujden x « waman i di ttɛumman iwdan di lebḥurat d ijdi n playat » deg useggas n 2021. Aneqqis-a issiwel x...

Min ɣa iweqɛen i tmurt d bnadem mala nqaḍant tzizwa ?

« Bnadem ad yedder rebɛa n iseggusa waha mala wer qqiment tzizwa s nnej i tmurt ». Wa d ijjen wawal qqaren ila d Einstein i t-innan,...

Pulitik

Tussna

Ḍfar‑aneɣ

FansLike
FollowersFollow
FollowersFollow
81SubscribersSubscribe

Tira

Aselmed n Tira

Tamsirt 6

https://youtu.be/0YDsdX4A6U4

Tamsirt 5

Tamsirt 4

Amaynu

Akecca wer yettjiwinen (Tanfust d talimant)

Yerra‑tt‑idd ɣer Tmaziɣt : Benaissa Lamroubal temmeksi‑dd zi: Die kleine Raupe Nimmersatt ‑ Eric Carle 1969 S llilet di tziri ttuɣa dinni...

Tudert tazegzawt

Playat n Arrif ccurent s ibuntwen n ugarru d plastik

Issiwel ij n uneqqis issujden x « waman i di ttɛumman iwdan di lebḥurat d ijdi n playat » deg useggas n 2021. Aneqqis-a issiwel x...

Min ɣa iweqɛen i tmurt d bnadem mala nqaḍant tzizwa ?

« Bnadem ad yedder rebɛa n iseggusa waha mala wer qqiment tzizwa s nnej i tmurt ». Wa d ijjen wawal qqaren ila d Einstein i t-innan,...

Pulitik

Tussna

Ḍfar‑aneɣ

FansLike
FollowersFollow
FollowersFollow
81SubscribersSubscribe

Tira

Tapsikulujit

Ma nzemmer a nesgenfa adiprisyu s ugaz n tḍeḥḥakt ?

Manaya izemmer ad yili d asitem i usgenfi n udiprisyu. Ca n imerzuten deg Umarikan wwḍen ad afen ij n tebridt d tamaynut i...

ƔER/SELL

🔊 Merra min tzemmred ad tessned x « lminimalizem »? (+audio)

https://open.spotify.com/episode/51Wr3hk40L9dGhOSQXLFO3 Tira d tmijja: Karima Ouaali Aṭṭas n warruḍ i tesɣid wer ten-tariḍed-ca, aṭṭas n yidlisen i ɣer-k wer ten-teɣrid ca, aṭṭas n leqcuε di kuzina...

🔊 Tamɣart Tarifit d leɣnuj : ij n usijji x min yeɛdan

https://open.spotify.com/episode/4LkprtjL8ULsZ9Nipo2tfg Aṭṭas n tɣuriwin i ixedmen x lḥal n temɣart deg wagduden n Imaziɣen iqdimen, ssiwlent x ij n ufuṭu ibberken n waddad mamec...

🔊 Tameṭṭut tameqqrant

Audio 5:30 Tanfust yura‑t: Halim El Madani D ict n tmeṭṭut temɣar, teddar aṭṭas n iseggusa xef tma n yeɣẓaṛ, teṭṭef deg yexf-nnes s yexf-nnes d tzemmar...

🔊 Amẓiwen – Monsters: Film n Aksel Rifman

"Wenni ittemcubbucen akd wamẓiwen, wer itxess ad iẓer ixf‑nnes yedwel d amẓiw"Friedrich Nietzsche Isem: Amziwen, MonstersAsegg°as n wufuɣ: 2018Asufeɣ d Tira: Aksel RifmanAfares: Ɛebderraḥim HerbalRirart:...

🔊 Urar ɣer Imaziɣen n Arrif

Ass amezwaru, ddfuɛ d ca nneɣni Azgen ameqqran n wuraren di Arrif ttuɣa tteggen-ten yiwdan zegga tili kemmlen, salan zi tmeyra. Uraren-a wer ttkemmilen ar...

CA ZI CA

Aqqa-yi da deg yijjen teɣmert deg wa i umi qqaren amaḍal, isem-inu Ɛebdelwaḥed, wah Ɛebdlwaḥed, deg-s "Ɛebd" deg-s "waḥed". "ɛebd" texs ad tini "ismeɣ",...

taẓuri

TADELSA

#

Amaynu

trend