Mayemmi ca n yirgazen d Ihindawiyen rezzun ad mquddan aked temɣarin?

Drus xmi ttemsaḍafeɣ deg usafar-inu di tmurt n Lhind, ula kṭer deg ibilajen d ledcur imeẓẓyanen deg yẓelmeḍ, ca n…

Tapsikulujit ‑ Taxrazt 3

https://youtu.be/SvOGklCxqo8

Akitu: lɛid aqdim qeɛ deg umezruy

lefraḥet n isuriyen di Lqeḥṭaniya ḍarreɛ n Surya, s lɛid n "akitu", ass n 1 abril 2021 @DELIL SOULEIMAN BBC…

Akucen Imaziɣen: Tanit d Amun d amedya

Tura-t: Fatiḥa Ɛissawi Tanit Mala nerzu deg umezruy x tussna d tediyanit n Imaziɣen, nettaf mkul Maziɣ minzi tuɣa ittamen,…

Taqessist n tayri tugem-itt-dd Miluda Lḥenkari zeg wedlis n Justinard (1926)

Milouda El Hankari Milouda El Hankari Asefru-ya ksiɣ-t-idd zeg wedlis n Leopold Victor Justinard “MANUEL DE BERBÉRE MAROCAIN (DIALECTE RIFAIN)” …

ADÚ lxezrat ɣer yemxumbal n tefriqt zi tnayen n tɣemmar.

Zegga ggiɣ ad ariɣ x ufilm n ADÚ ca n tira n ukritik, ad tent‑bniɣ x min yeqqnen ɣer tmeslayin…

Xmi ttrun lewḥuc!

Twalat ɣer twalat, nttesla x imuddar ttrun xmi yettmetta ca n yijj zeg uklasi‑nsen. D tidet? Ttacan lewḥuc s uxiyyeq?…

Tussna tefsus x umezruy amaziɣ (Igelliden Imaziɣen)

Yura‑t: Anir Maziɣ Deg umegrad-a, nixḍar ad nessiɣ tfawt x igelliden imaziɣen zeg umezruy aqdim, minzi aṭṭas zzag-neɣ wer x-asen…

Tmuɣri deg weḍlis n usefru « Taqessist taneggart » n wezlawi Majid Aqelɛi

Yura-t: Ɛebdellah Lmencuri Ɛebdellah Lmencuri Rid yeshel, ḥuma a nelḥem ɣeṛ usefru, a xaf-s nessiwel, a nini min itteɛna, d…

Muḥemmed Inɛisa i LeRifain: Ufiɣ ixf-inu di tira kter zi tmuzikt

Yessufeɣ-dd umari arifi Muḥemmed Inɛisa i yettwassnen s Ufedjaḥ, ij n wedlis d amaynu yura-t s tmaziɣt n Arif, yegga-s…

Ij n lxezrat d tamiriwet x William Shakespeare

Adlis s tira n ufus n Shakespeare Yettwaḥsab William Shakespeare (1564-1616) zeg imariten imeqqran i yuran amezgun, zeg wudmawen i…

Qbel i 100 iseggusa.. Aɣennij n « Crazy Blues » ibeddel tamusikt i lebda..

Mamie Smith aked ugrupp-nnes. Tala: Pinterest Qbel i 100 iseggusa tzemmem Mamie Smith ijjen uɣennij iṭṭef amkan-nnes deɣya deg wazzareg…

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar