17 septembre , 2021

Amaynu

‘Imeɣnas’ n Tmaziɣt i irebbun tixuncay i yenniḍen.

Qbel i 2011, umi ttuɣa yeṭṭef Listiqlal lḥukuma, aṭṭas zeg imeɣnas, ttwalan belli lḥizeb-nni d Amaziɣufubi, ittsemma ikreh Tmaziɣt, s uya wer das-iwci ca...

Tudert tazegzawt

Aḥeṭṭu n twennaḍt : εad neqqen deg yimeɣnas ikulujiyen

Aṭṭas n imeɣnas i ixeddmen x yikulujiya mamec xeddmen ula x « tmura n jjmaɛet », imeɣnas-a aṭṭas zeg-sen i neqqen. D manaya i tenna ijjen...

Ma s tidet iggur ad yemsar ca n tsunami di Arrif?

Aṭṭas n ineqqisen (rapports) nnan-d ila ippudar ad yuqeɛ ca n tsunami x jjihet n lebḥar acemlal. S uya izemmer tsunami-ya ad iwwet tineddam...

Pulitik

Tussna

Carelton Coon.. Amarikani-nni iḥesben ixef-nnes d Arifi s idammen d wul

"yebda aɣamer-nnes di girra n Arrif, ifekker ad iwwet aqerṭas aked Irifiyen, idwel-dd ɛawed ɣer Arrif bac ad isnekker imezdaɣ kunṭra i Franku. Ttuɣa-t...

Ḍfar‑aneɣ

FansLike
FollowersFollow
FollowersFollow
81SubscribersSubscribe

Tira

Aselmed n Tira

Tamsirt 6

https://youtu.be/0YDsdX4A6U4

Tamsirt 5

Tamsirt 4

Amaynu

Aḥeṭṭu n twennaḍt : εad neqqen deg yimeɣnas ikulujiyen

Aṭṭas n imeɣnas i ixeddmen x yikulujiya mamec xeddmen ula x « tmura n jjmaɛet », imeɣnas-a aṭṭas zeg-sen i neqqen. D manaya i tenna ijjen...

Tudert tazegzawt

Aḥeṭṭu n twennaḍt : εad neqqen deg yimeɣnas ikulujiyen

Aṭṭas n imeɣnas i ixeddmen x yikulujiya mamec xeddmen ula x « tmura n jjmaɛet », imeɣnas-a aṭṭas zeg-sen i neqqen. D manaya i tenna ijjen...

Ma s tidet iggur ad yemsar ca n tsunami di Arrif?

Aṭṭas n ineqqisen (rapports) nnan-d ila ippudar ad yuqeɛ ca n tsunami x jjihet n lebḥar acemlal. S uya izemmer tsunami-ya ad iwwet tineddam...

Pulitik

Tussna

Carelton Coon.. Amarikani-nni iḥesben ixef-nnes d Arifi s idammen d wul

"yebda aɣamer-nnes di girra n Arrif, ifekker ad iwwet aqerṭas aked Irifiyen, idwel-dd ɛawed ɣer Arrif bac ad isnekker imezdaɣ kunṭra i Franku. Ttuɣa-t...

Ḍfar‑aneɣ

FansLike
FollowersFollow
FollowersFollow
81SubscribersSubscribe

Tira

Tapsikulujit

Ma nzemmer a nesgenfa adiprisyu s ugaz n tḍeḥḥakt ?

Manaya izemmer ad yili d asitem i usgenfi n udiprisyu. Ca n imerzuten deg Umarikan wwḍen ad afen ij n tebridt d tamaynut i...

ƔER/SELL

🔊 Merra min tzemmred ad tessned x « lminimalizem »? (+audio)

https://open.spotify.com/episode/51Wr3hk40L9dGhOSQXLFO3 Tira d tmijja: Karima Ouaali Aṭṭas n warruḍ i tesɣid wer ten-tariḍed-ca, aṭṭas n yidlisen i ɣer-k wer ten-teɣrid ca, aṭṭas n leqcuε di kuzina...

🔊 Tamɣart Tarifit d leɣnuj : ij n usijji x min yeɛdan

https://open.spotify.com/episode/4LkprtjL8ULsZ9Nipo2tfg Aṭṭas n tɣuriwin i ixedmen x lḥal n temɣart deg wagduden n Imaziɣen iqdimen, ssiwlent x ij n ufuṭu ibberken n waddad mamec...

🔊 Tameṭṭut tameqqrant

Audio 5:30 Tanfust yura‑t: Halim El Madani D ict n tmeṭṭut temɣar, teddar aṭṭas n iseggusa xef tma n yeɣẓaṛ, teṭṭef deg yexf-nnes s yexf-nnes d tzemmar...

🔊 Amẓiwen – Monsters: Film n Aksel Rifman

"Wenni ittemcubbucen akd wamẓiwen, wer itxess ad iẓer ixf‑nnes yedwel d amẓiw"Friedrich Nietzsche Isem: Amziwen, MonstersAsegg°as n wufuɣ: 2018Asufeɣ d Tira: Aksel RifmanAfares: Ɛebderraḥim HerbalRirart:...

🔊 Urar ɣer Imaziɣen n Arrif

Ass amezwaru, ddfuɛ d ca nneɣni Azgen ameqqran n wuraren di Arrif ttuɣa tteggen-ten yiwdan zegga tili kemmlen, salan zi tmeyra. Uraren-a wer ttkemmilen ar...

CA ZI CA

Yura-t: Ḥalim Lmadani Deg umegrad-a, iggur a nessiɣ tfawt x yij n wezlawi d aqbur, yewta iẓewran-nnes deg yiger n tira d usefru d weɣnas… A...

taẓuri

TADELSA

#

Amaynu

trend