16 May , 2021

Amaynu

Cwayt n wawal x Meɣriḍu (1)

Muḥemmed Inɛisa Min yeɛna Meɣriḍu ɣer irifiyyen ? Qbel i ɣa ssiwleɣ x lmuselsel n Meɣriḍu, xseɣ ad ssiwleɣ cwayt x min yeɛna Meɣriḍu di twengimt...

Tudert tazegzawt

Ijjen tɣuri tufa ila din ij n “tḥaryaḍt n lebḥer” zzat i Lḥusima

Ijjen tɣuri tegg-it ijjen tseḍma d Tameɣrabit i yeqqnen ɣer tussna n lebḥer. Tufa qa din ijjen « tḥaryaḍt n lebḥer » (Gyre) di lebḥer n...

Azgen n imudar di Tmazɣa gguren ad nqaḍan

Igelwan n tmura n Tmazɣa teqqen lebda ɣer cḥal isekk°a ubermil n pitrul d cḥal i dd-ittasen n imsariyen kul aseggas. Manaya ittemsar d...

Pulitik

Tussna

Sophie Scholl : Tameḥḍart i das-ibedden d iɣes n tmijja i Hitler

Wer yettwassen ca isem n Sophie Scholl ɣer berra i Uliman, maca nettat tettwassen s waṭṭas di tmurt-nnes s tḥajit-nnes. Deg uwikand-a i yeɛdan...

Ḍfar‑aneɣ

FansLike
FollowersFollow
FollowersFollow
81SubscribersSubscribe

Tira

Aselmed n Tira

Tamsirt 2

https://www.youtube.com/watch?v=f2TgjiOWKP8&t=6s

Tamsirt 1

Amaynu

Cwayt n wawal x Meɣriḍu (1)

Muḥemmed Inɛisa Min yeɛna Meɣriḍu ɣer irifiyyen ? Qbel i ɣa ssiwleɣ x lmuselsel n Meɣriḍu, xseɣ ad ssiwleɣ cwayt x min yeɛna Meɣriḍu di twengimt...

Tudert tazegzawt

Ijjen tɣuri tufa ila din ij n “tḥaryaḍt n lebḥer” zzat i Lḥusima

Ijjen tɣuri tegg-it ijjen tseḍma d Tameɣrabit i yeqqnen ɣer tussna n lebḥer. Tufa qa din ijjen « tḥaryaḍt n lebḥer » (Gyre) di lebḥer n...

Azgen n imudar di Tmazɣa gguren ad nqaḍan

Igelwan n tmura n Tmazɣa teqqen lebda ɣer cḥal isekk°a ubermil n pitrul d cḥal i dd-ittasen n imsariyen kul aseggas. Manaya ittemsar d...

Pulitik

Tussna

Sophie Scholl : Tameḥḍart i das-ibedden d iɣes n tmijja i Hitler

Wer yettwassen ca isem n Sophie Scholl ɣer berra i Uliman, maca nettat tettwassen s waṭṭas di tmurt-nnes s tḥajit-nnes. Deg uwikand-a i yeɛdan...

Ḍfar‑aneɣ

FansLike
FollowersFollow
FollowersFollow
81SubscribersSubscribe

Tira

Tapsikulujit

Tapsikulujit ‑ taxrazt 6

Sqadem‑dd iseqsan‑nwem ɣer: Tapsikulujit.Lerifain@gmail.com https://youtu.be/8R9aXwHAae8

ƔER/SELL

🔊 Tameṭṭut tameqqrant

Audio 5:30 Tanfust yura‑t: Halim El Madani D ict n tmeṭṭut temɣar, teddar aṭṭas n iseggusa xef tma n yeɣẓaṛ, teṭṭef deg yexf-nnes s yexf-nnes d tzemmar...

🔊 Amẓiwen – Monsters: Film n Aksel Rifman

Audio 9:35 "Wenni ittemcubbucen akd wamẓiwen, wer itxess ad iẓer ixf‑nnes yedwel d amẓiw"Friedrich Nietzsche Isem: Amziwen, MonstersAsegg°as n wufuɣ: 2018Asufeɣ d Tira: Aksel RifmanAfares: Ɛebderraḥim...

🔊 Tnayn n imuccwen d yijj n ubaɣus

G yijj n zzman yeεdu. Ijj n tnayn n imuccwen ttuɣa munen i tudert, ussan-nsen εeddun qeε d tcuni d taẓyuḍi. Ijj n uzir, ufin ijj n uleqqim n weɣrum deg webrid, negzen xef-s, ksin-t mtawan ḥuma a t-bḍan deg wezgen.. ijj n umucc iεjeb-as lḥal, ibbihra umi ɣa bḍan aleqqim-nni jer-asen. Maca umi dd-usin ad bḍan mɣananen xef wen ɣa ibḍan zeg-sen. Nihnin ttemcubbucen xef wi ɣa yebḍan, d yijj n ubaɣus a dd-yeεdu zzat-nsen. Seεdan-a ula d netta ttuɣa yirar deg-s laẓ, umi yeẓṛa imuccwen-nni wer msefhimen, yenna-asen: A hya ! Aqqa-ayi da, a kenniw-εawneɣ, aqqa yeqseḥ ad tebḍan aleqqim-nni...

🔊 Taslemt i ittetten zi ṭṭerf

Yura-tt: H.TRANCHART. "MÉTHODE DE LECTURE BIEN LIRE ET COMPRENDRE". P:107Yesmezɣ-itt : Ɛebdelwaḥed ḤENNU. Audio Di min yeεdun, ttuɣa dinni ijjen teslemt tettedder deg wul n yeɣzar....

🔊 Manten i yellan d yemma-s n weḥḍiḍ?

🔊 Zi tsekla n LhendYesmezɣ-itt: Ɛebdelwaḥed ḤENNU (Tanfust-a i iḥenjiren zi 12 n isegg°usa sennej) Audio Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer a tt-naf. Di zzman i...

CA ZI CA

Mala nexs ad nesserɣ tifawin x tuntimt (documentation) n yezlan, a nili nettɛawad i wawal waha, minzi din aṭṭas n tɣuriwin d terzutin[1] ttwaggent deg uɣezdis-a, sseknent-aneɣ mamek zemmren yezlan ad aneɣ-ssiwḍen ɣer waṭṭas zi tidet n umezruy. Amezruy i zemmreɣ ad iniɣ, belli wer x-as ssiwlen ca yinni i yuran, ya s neɛmada niɣ amenni i dd-tusa waha. Maca waxxa amenni, ad sserseɣ ca n iseqsiten deg wadaf n terzut-a, am : Ma wer nzemmer a dd-nessufeɣ tidet zeg yezlan n tmaziɣt, amen tt-dd-ssufɣen yinniḍen deg waṭṭas n tutlayin nniḍen? Ɛawed, min ɛnan yegmiren n tuntimt (documentation) jer yezlan d tidet n umezruy, awaren i wefran d ubeṭṭu?

taẓuri

TADELSA

#

Amaynu

trend