Amaynu

Amẓiwen yecrek deg ij n ufistival online

Afilem Arifi Monsters - Amẓiwen i yura yessufeɣ Aksel Rifman, yecrek deg ufistival F - Lift-Off Sessions online. Ittemḥizwar aked 60 n ifilmen zeg...

Min teɛna Rosa Parks issnekkren aɣewweɣ kunṭra i ubeṭṭu amessaẓur deg umarikan ?

Xminni i dd-njebbed awal x izumal n unhezzi n tlelli tameddant d umeglissaẓur (antiracisme)  deg umarikan, ad yili nettat zeg wudmawen i dd-ittasen ɣer...

Tudert tazegzawt

Xmi ittakk°aḍ uplastik ɣer uceffay n wutuḍ n temɣarin

« Ma din min nzemmer a negg bla ma nedwel ɣer uplastik ? Walu ! ». Ammu i yeqqar ijjen zeg inni icerken deg ijjen wawal i terẓem BBC...

Uruppa, min ittraḥen deg wefraḍ kṭer zi min dd-tessaɣ

Ij n trezzut temmal belli Uruppa deg-s aṭṭas n ttaḍeyyuɛ n macca: 153 Melyun ṭun n macca i ttett tzubayt mkul aseggʷas, kṭar zi...

Pulitik

Tussna

Aɣewweɣ n Arrif ; tiggezt tecreḍ arrimet d twengimt

Deg usegg°as n 2016, aɣewweɣ n Arrif issenhezz leḥkam di Lmuɣrib. Yedwel Naser Zefzafi d zamul n tutriwin-a tinamunin d tsertanin. Yemsawal, baba-s i...

Tira

Aselmed n Tira

Tamsirt 6

https://youtu.be/0YDsdX4A6U4

Tamsirt 5

Tamsirt 4

Temẓi

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣeṛḍa imdukkul aked memmis n umucc.iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d aṣebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul...

Ijj ittaley ijj ihekk°a, tḥajit n yensi d wuccen.

Ijj n wass zeg wussan i yeɛdun, insi, tiwey-it-idd deg yij n lexla, yurf s fad. Iban-as-dd yij n wanu, iruḥ ɣer-s, yufa-t yulleɣ,...

Tinfas n iḥenjiren zi Gwatimalla

Tinfas n Ugustu Muntirussu ig illan d amari d agwatimali, iddaren jar 1921 d 2003, d tiquḍaḍin aṭṭaṣ maca deg-sent tibratin ullɣent, ɣer-sent laggʷaj...

Tayaẓiḍt d tmellalin n wureɣ

Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf. Yekker deg yij n zzman yeɛdu, ttuɣa din ij uwessar d twessart, ttɛicen illa tnayen idsen...

Wi yerrin lebḥer d amellaḥ?

(tanfust d tanurwijit) Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf. Di zzman i yeɛdun, ttuɣa aman n lebḥer d imiẓiḍen, am nitni am waman...

Tḥajit n Tutiya

Hicam Beɛɛu : zi tusna n imaziɣen zeg udlis Nnan di zic n Wussan Tḥajit mala tweḍḍar, ad tt-naf. Mala tewḍa ɣar laggwaj, ad...

Brif, braf, bruf.

anfust n Gianni Rodari. Tasuɣelt n: Asmaa Aouattah

Ayrad iẓra ixef-nnes d aɣerḍa di tisit

(Ɛumar LMEDDAM) Buḥbel-inu yuḥel ma akidi iẓẓiḍer, uẓiɣ ɣar-s uca innufsel zzay-i yerwel. Wer dayi- isseqsi wer dayi-inni maɣar. Ijja arramet-inu tesmeḍ tejres am wedfel....

Ssa d ssih

Tapsikulujit

Mayemmi neqqar « aqqa-ayi mliḥ » amen wer nelli bu mliḥ ?

Cḥal n twalatin ili tesseqsid inniḍen, mamec tellam? Maca cekk di tidett qaɛ wer dasen(t)-tetterrid lexbar i mamec llan(t), nzemmer a nesseqsa ila aseqsi-nnec...

ƔER/SELL

🔊 Aṭṭaṣ i ibeddlen! | Ḥ. LMADANI

Aṭṭaṣ iy ibeddlen! mli d ict, ili nesseɣli-tt.Aqbuc umi ttuɣa ttleḥḥafen ixerṭiṭen, wer ssineɣ cḥal wer dd zzag-s nuri aman i tsessi!Aɣarraf-nni n tlaxt...

🔊 Geɛgeɛ a Zubida

Audio 6:47 "Awa yyurall yyarall, awa yyuralla buya" ammu i zi ibedda uɣennij... A das-iɛawed wi t-ittɣennajen tlata n twalatin, uca a das-dd-yesseḍfer "geɛgeɛ a...

🔊Rayan innuɣ deg wanu n 35 mitru

Abdessamad Zeryuḥi: ij n uḥenjir ɣer-s 5 n issegusa yewda deg ij n wanu deg-s 35 mitru n rallaɣ, di dcar umi...

🔊 Aseggʷas amaynu Amaziɣ

https://open.spotify.com/episode/1KqDpy56XjE12SV6REFOVv Nnayer, niɣ min yettwassnen jer yewdan s useggʷas amaynu. Nnayer d ij n tnamit ssnen‑tet lejdud-nneɣ,  maca mala nesseqsa tiḥennatin‑nneɣ, mant aseggʷas i di...

🔊 Xinsiya n Martcika : Ma tessizdig ifuraḍ niɣ tettekkes Tmaziɣt ?

Audio 2:13 Xinsiya n Martcika, i d-yusin deg useggas n 2010, maḥend a terr taynit i ugelmam n Martcika (lebḥer ameẓẓyan) i d-ibeddan zeg Uṭalayun...

CA ZI CA

Yura‑t: Anir Maziɣ Deg umegrad-a, nixḍar ad nessiɣ tfawt x igelliden imaziɣen zeg umezruy aqdim, minzi aṭṭas zzag-neɣ wer x-asen nessin walu. Inemɣmisen-a fsusen waha...

taẓuri

TADELSA

#

Amaynu

trend