Tanfust n rebεa zi Ayt Weryaɣel

Milouda El Hankari Tessufeɣ-itt-dd, tɛawed-as tira: Milouda El Hankari  ksiɣ-dd tanfust-a zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR DIALECTES BERBÉRES…

Am wass-a 34 issegusa zeg wami nɣin Saɛid d Farid di llisi n Imzuren

Saɛid Buḍḍuft d Farid Akruḥ Deg useggas n tɣuri 86/87 umi ttuɣa imeḥḍaren n llisi sɣuyyun x lḥeqq-nnsen, aṭṭas n…

Ma ad teddred tudert-nnec yecnin mala « temsuluḥed aked lmewt » ?

Tala: BBC Deg iseggusa n xemsin zi lqern yeɛdun, yura umara d useklan amiksiki Octavio Paz « Ayt Newyork, Paris d…

Min ɣa ggeɣ mala ssneɣ ila iggur ad mteɣ ? « Soul » irezzu x temrarut

Afilm n "Soul" Manis d-ittas buḥbel, mamec ittili, d mani ig iggur ? Ma d ameɣlal (zeɛma buḥbel ittɣima i lebda)…

Biden d aselway n Umarikan d Trump yugi ad yeḥḍer di ficta

Tala: BBC Wwḍen ad ggen Imarikaniyen Joe Biden d amɣar d jjdid x-asen.  Di Washington tettwagg ficta n umutti n…

Wami i dd-iccur Useppanyu tamurt n Arif. (Occupation d’Ajdir)

Milouda El Hankari Leḥkayet-a ksiɣ-tt-idd zeg udlis n A. Renisio: “ÉTUDE  SUR LES DIALECTES BERBÉRES DES BENI IZNASSEN, DU RIF…

qat ɛad d tenni: Rexmis abarcan deg uɣennij Arifi!

Yenna‑yi: zic ttuɣa ccaten remɛani waha deg uɣennij, wer ttifed ca aṭṭas n iɣennijen x rexmis abarcan"d tidet, aṭṭas n…

Yennayer n 1984, d ayezzim ittwasendaf mkul aseggas

Di 19 Yennayer 1984 ẓrint azgen ameqqran n tneddam di Arrif ca n tmeskanin d timeqqranin. Din wi dasent-ittsemman « aɣewweɣ…

Tunes : Ad tekker ca n tefsut d jjdid awerni ɛecra n iseggusa ?

Tala: AFP Tenna lḥukuma di Tunes belli teṭṭef kṭer zi 600 n midden awerni rebɛa n llyali n iɣuyyan. Ca…

Nhar-a Nnayer ḥram, tiwecca ad tessiwled s Tmaziɣt ḥram

Akarikatur n Lɛerbi Sebban Ibla-aneɣ Rebbi s ca n marka n lefquyyat wer ttfekkren wer tejjin ḥedd ad ifekker. Amezruy-nneɣ…

Qulit

Yura-tt: Ɛebdelwaḥed ḤENNU Tateswirt: @Tijani Morid Deg wexxam d azegrar, mrubbuẓen deg-s yayt bab n ddcar, mdeqqasen ijjen ɣer wenniḍen.…

Artistat‑nneɣ (1): Amcum n yemcumen.

Tala: Youtube: Tamazgha TV Iṭṭef tagiṭart, am ca n yejjen yeksi mmis, yeḍhar belli yessen-itt tessen-itt mliḥ. Waxxa ict twarat…

Ɛali Ajwaw d Ttanuti ḍelqen-d i tnayen n iɣennijen d imaynuten

Ɛali Ajwaw Yessufeɣ-d umeɣnuj Arifi Ɛali Ajwaw ijjen uvidyu-klip yegga-as i yisem « Ih ya Nnaḍur ». Ad yili d ijjen tmerniwt…

Amseksi x Cicnaq yewweḍ ar Libiya awerni Maser d Ledzayer

Getty Images Zegga temmers ijjen tefrist (statue) di Tizi Wezzu. Ussan-a imeggura n ujellid Amaziɣ Cicnaq. Umi i d-yusa Useggas…

Leḥkayet n yayet Sidal

Fuṭu: Mapio Yessufeɣ-itt-idd, iɛawed-as tira : Khalid BOUYAALA. Ta d ij n leḥkayet tura s tmaziɣt, ufiɣ-tt di « Le Maroc inconnu…

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar