5 décembre , 2021

Amaynu

Tel Aviv yezwar i Paris, Zürich d Hongkong di tneddam i yeɣlan qaɛ.

yura-tt: Ɛebdessamad Zaryuḥi Tawalat tamzwarut i ɣa tettwaxḍar temdint Tayisrayilit Tel Aviv, d tamdint i yeɣlan qaɛ i lmaɛica. Tamdint-a umi wer yeɛjib ca ad...

Prof. Dr. Mena B. Lafkioui tessufeɣ-dd tiɣuriwin d jjdid.

Temmerni-dd ɣer tussna n  Tmaziɣt n Arif, ij n tɣuri d jjdid n Massa Prof. Dr. Mena B. Lafkioui, Tarezzut-a tamassant umi tsemma „Rif Berber: From Senhaja to Iznasen. A qualitative and quantitative approach to classification.“ Tɣuri-ya tebna am lebda x ddsas d akadimi. Ad tili d ij n tala i yenni yeqqarn Tamaziɣt niɣ inni deg-s irezzun.

Adiktaturi ameqqran 

Tudert tazegzawt

Di twalat tamezwarut deg umezruy.. Aman n Melwiyt wer ttikk°iḍen ɣer lebḥer.

Man wen innan ila iggur ad azɣen waman n yeɣzar n « Melwiyt » ? Iɣzar-a aqemqam dewlen waman-nnes wer zemmren ad awḍen ɣer lebḥer acemlal di...

Ammu i ɣa ibeddel uklima tudert-nneɣ amen tekmel 

Imken lux aqqa tettseqsid, teqqared-as min ixes ad yini asinyi x ijjen umestfaq d jjdid di cop26 ittwaggen di Glasgaw di beddu n wayur-a...

Pulitik

Tussna

Prof. Dr. Mena B. Lafkioui tessufeɣ-dd tiɣuriwin d jjdid.

Temmerni-dd ɣer tussna n  Tmaziɣt n Arif, ij n tɣuri d jjdid n Massa Prof. Dr. Mena B. Lafkioui, Tarezzut-a tamassant umi tsemma „Rif Berber: From Senhaja to Iznasen. A qualitative and quantitative approach to classification.“ Tɣuri-ya tebna am lebda x ddsas d akadimi. Ad tili d ij n tala i yenni yeqqarn Tamaziɣt niɣ inni deg-s irezzun.

Wer teggured illa mani i c-ɣa-yawi Llah taɛala

Akarikatur n Mohand Abttoy

Ḍfar‑aneɣ

FansLike
FollowersFollow
FollowersFollow
81SubscribersSubscribe

Tira

Aselmed n Tira

Tamsirt 6

https://youtu.be/0YDsdX4A6U4

Tamsirt 5

Tamsirt 4

Tasekla

Adiktaturi ameqqran 

0
yura‑tt Baghdad el Mesbahe Samḥet-ayi nec wer rezzuɣ ca ad iliɣ d agellid. Manayenni wer yelli ca d ccɣel-inu. Wer rezzuɣ ad reyyeɣ x ḥedd ula ad...

Klup n Arrif i sini, yerẓem tiwwura n wemsawal aked Fatiḥa...

0
Igga klup n Arrif i sini ass n ssebt i yeɛdan, ijjen wemsagar innurẓem aked Fatiḥa Ssɛidi, i yellan d Tamarit d Tabeljikit, iẓuran-nnes...

Timuɣriwin

Ineɣmisen

Ma s tidett afistibal n sini di Nnaḍur, iɣeṭṭel zeg inaẓuren Irifiyen ?

Deg ussan-a imeggura innurẓem ufistibal n sini d twengimt icerken di Nnaḍur (FICMEC Nador). D amsagar i x-as d-ismunen ca n inaẓuren d Imeɣrabiyen, iwwi-d...

Ḍfar‑aneɣ

FansLike
FollowersFollow
FollowersFollow
81SubscribersSubscribe

Ssa d ssih

Tapsikulujit

Ma nzemmer a nesgenfa adiprisyu s ugaz n tḍeḥḥakt ?

Manaya izemmer ad yili d asitem i usgenfi n udiprisyu. Ca n imerzuten deg Umarikan wwḍen ad afen ij n tebridt d tamaynut i...

ƔER/SELL

🔊 Wi iḥeggren Tmaziɣt aṭṭas ; ma d Lmexzen ma d Imaziɣen ?

https://open.spotify.com/episode/3cdbWoCK96S8nFyMCn6my0?si=42XW6dqKStqqylQE-e1e9g&context=spotify%3Ashow%3A7fgxkPDtFoS2DkLI4Bca9r&fbclid=IwAR215emL0DpcgrTPbEplrluhsGgB_iArGTU9pKGF49Z9hFJGfn6yLUV-j9c&nd=1 Ittban-d useqsi-ya ca n ddegg ; mamec ɣa ggen ayt bab n ca n yiles ad ḥegren iles-nnsen ? Iqqseḥ a tt-nessenneḍ mliḥ di guggu-nneɣ. Maca...

🔊 Taslit n wenẓar

Audio 7:20 Di min ttɛawaden di zik n wussan. Ttuɣa tḥenjirt tecna aṭṭas, qqaren‑as taslit, taslit ixes ad yini s tmaziɣt tanemract niɣ...

🔊 Ijjen ubilyunar d Arumani immut awerni umi tewḍa ṭṭiyara-nnes di Milan

Abilyunar Arumani Dan Petrescu d tnayen zi lawcun-nnes mmuten awerni umi tewḍa ṭṭiyara-nnsen x ij n lebni ixwan di Milan, Italya. Ij n ṭṭiyara privi,...

🔊 Merra min tzemmred ad tessned x « lminimalizem »? (+audio)

https://open.spotify.com/episode/51Wr3hk40L9dGhOSQXLFO3 Tira d tmijja: Karima Ouaali Aṭṭas n warruḍ i tesɣid wer ten-tariḍed-ca, aṭṭas n yidlisen i ɣer-k wer ten-teɣrid ca, aṭṭas n leqcuε di kuzina...

🔊 Tamɣart Tarifit d leɣnuj : ij n usijji x min yeɛdan

https://open.spotify.com/episode/4LkprtjL8ULsZ9Nipo2tfg Aṭṭas n tɣuriwin i ixedmen x lḥal n temɣart deg wagduden n Imaziɣen iqdimen, ssiwlent x ij n ufuṭu ibberken n waddad mamec...

CA ZI CA

Din ca n yismawen n yimukan qqnen ɣer lebni, ittsemma fus n wemdan (bnadem) i dd-isseḍharen ixef-nnes. Yebna din ca, s min isemma i...

taẓuri

TADELSA

#

Amaynu

trend