30 juin , 2021

Amaynu

Bilun d lefwaḥ asbanyu

Tura-tt: Asmaa Aouattah Melmi ma raḥeɣ ar taddart-nni, ttɣimiɣ g uzqaq-ines ameqqran, i dd-ittawin g izqaqen n tudrin n lkambu. Netta maca isettef s nnwar,...

Ṭiyyebi ibedd x udlis n « Tinfas n Ḥenna » i d-issufeɣ s twiza aked imeḥḍaren-nnes.

Ibedd uselmad n Tmaziɣt Muḥemmed Ṭiyyebi x ijjen udlis n tenfas, yexḍar-as i yisem "Tinfas n Ḥenna". Lxedmet-a i d-yusin d aswizi jar-as-d d...

Tudert tazegzawt

Arrif: ma iggur Irifiyen wer ttifen min ɣa swen deg iseggusa i d-igguren?

Unesco tenna belli 700 melyun n yewdan deg umaḍal ila wer zemmren ad awḍen ɣer waman n tsessi isebḥen deg useggas n 2016. Amek nessen...

Ijjen fabrika n plastik teffeɣ x seḥḥet n imezdaɣ n ijjen ddcar di Nnaḍur.

Imezdaɣ n ddcar n « Tcumbira » ittwaḥsaben x Ayt Buyefrur (jjihet n Nnaḍur), ffɣen sɣuyyun x ijjen fabrika n plastik ittwaggen zzat i ddcar-nnsen. Fabrika-ya...

Pulitik

Tussna

Wer teggured illa mani i c-ɣa-yawi Llah taɛala

Akarikatur n Mohand Abttoy

Ḍfar‑aneɣ

FansLike
FollowersFollow
FollowersFollow
81SubscribersSubscribe

Tira

Aselmed n Tira

Tamsirt 6

https://youtu.be/0YDsdX4A6U4

Tamsirt 5

Tamsirt 4

Tasekla

Anaẓur Ḥasan Tibarint : aẓwer ileddun deg uɣennij n Arrif

0
Yura-t : Muḥemmed ṬṬAYYBI "Tudert d taɣerrabut irrẓen, maca war ntettu εemmars taẓyuḍi n uɣennej di tɣarruba n ẓekku" (Voltair, 1694 - 1778) "Necc ttɣennjeɣ i...

“Taqemmunt am lkas, tibbicin beddent-id” xmi ttiraren izlan tiqqenuffra aked wegdud...

0
Ttwassen Imaziɣen n Arrif (yeẓẓlmeḍ n Lmuɣrib) belli bnan x teqbilt, qqaren x-asen ila d imeḥḍayen (conservateurs). Maca aked uɣezdis n tudert, din...

Timuɣriwin

Ineɣmisen

Ḍfar‑aneɣ

FansLike
FollowersFollow
FollowersFollow
81SubscribersSubscribe

Ssa d ssih

Tapsikulujit

Ijjen tmeɣunjt d Tamarikant tettɛawad min x-as ikkin aked porno.

Tenna tameɣnujt i iwwin aṭṭas n tsemɣurin n Grammy, Billie Eilish, ila ttuɣa tettebla s ifilmawen n porno di temẓi-nnes. Ddeg-a ibda ɣer-s zeg...

ƔER/SELL

🔊 Geɛgeɛ a Zubida

Audio 6:47 "Awa yyurall yyarall, awa yyuralla buya" ammu i zi ibedda uɣennij... A das-iɛawed wi t-ittɣennajen tlata n twalatin, uca a das-dd-yesseḍfer "geɛgeɛ a...

🔊Rayan innuɣ deg wanu n 35 mitru

Abdessamad Zeryuḥi: ij n uḥenjir ɣer-s 5 n issegusa yewda deg ij n wanu deg-s 35 mitru n rallaɣ, di dcar umi...

🔊 Aseggʷas amaynu Amaziɣ

https://open.spotify.com/episode/1KqDpy56XjE12SV6REFOVv Nnayer, niɣ min yettwassnen jer yewdan s useggʷas amaynu. Nnayer d ij n tnamit ssnen‑tet lejdud-nneɣ,  maca mala nesseqsa tiḥennatin‑nneɣ, mant aseggʷas i di...

🔊 Xinsiya n Martcika : Ma tessizdig ifuraḍ niɣ tettekkes Tmaziɣt ?

Audio 2:13 Xinsiya n Martcika, i d-yusin deg useggas n 2010, maḥend a terr taynit i ugelmam n Martcika (lebḥer ameẓẓyan) i d-ibeddan zeg Uṭalayun...

🔊 Wi iḥeggren Tmaziɣt aṭṭas ; ma d Lmexzen ma d Imaziɣen ?

https://open.spotify.com/episode/3cdbWoCK96S8nFyMCn6my0?si=K5opusW1SJCFVC4ZO_p55w Ittban-d useqsi-ya ca n ddegg ; mamec ɣa ggen ayt bab n ca n yiles ad ḥegren iles-nnsen ? Iqqseḥ a tt-nessenneḍ mliḥ di guggu-nneɣ. Maca...

CA ZI CA

Ḥmed Zahid, zeg iwdan isbedden amezgun amaynu di Arrif. Aṭṭas n yeḍrisen i yura, ttwaxdmen x teflewt n umezgun. Zi tmezgunt-nnes "rezzuɣ di tayyut"...

taẓuri

TADELSA

#

Amaynu

trend